Főoldal » Archív » Civil ruhás rendőröknek kínálta a kábítószert - vádemelés - VIDEÓVAL

A vád­lott kül­föl­di­ek­nek nézte a civil ruhás rend­őrö­ket, így angol nyel­ven kínál­ta nekik a kábítószert.

A vád­irat sze­rint a 22 éves férfi 2017. szep­tem­ber 07-én az esti órák­ban az V. kerü­let, Erzsé­bet téren tar­tóz­ko­dott, a ruhá­za­tá­ban kábí­tó­szert tar­tott. Ami­kor elha­ladt mel­let­te két, civil ruhás, jár­őr­szol­gá­la­tot ellá­tó rend­őr, őket a vád­lott kül­föl­di­ek­nek nézte, ezért angol nyel­ven szó­lí­tot­ta meg őket, és ennek során koka­int és mari­hu­á­nát kínált nekik eladás­ra, miköz­ben a kábí­tó­sze­rek árát is közölte.

A rend­őrök ekkor fel­fed­ték a kilé­tü­ket és a vád­lot­tat intéz­ke­dés alá von­ták, amely­nek során a ruhá­za­tá­ban tar­tott mari­hu­á­nát lefoglalták.

A vád­lott a rend­őri intéz­ke­dés előtt mari­hu­á­nát, vala­mint koka­int fogyasztott.

A fér­fi­val szem­ben a Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség kábítószer-kereskedelem vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.

A férfi elő­ál­lí­tá­sá­ról köz­zé­tett koráb­bi rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendoroknek-akart-kabitoszert-eladni