Főoldal » Hírek » Covid elleni vakcinát fejlesztő kutatóorvosnak kiadva csalt egy nő - fotóval - a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szol­no­ki Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt emelt vádat egy tósze­gi nővel. A vád­lott 2020 novem­be­ré­ben, Szol­no­kon, azzal a hamis indok­kal kért köl­csönt két hely­bé­li fér­fi­től, hogy a pénzt kuta­tó­or­vo­si tevé­keny­sé­gé­re, egy COVID-19 vírus elle­ni vak­ci­na kifej­lesz­té­sé­re fogja fordítani.

A vád­irat sze­rint a 31 éves nő 2020 novem­be­ré­ben, Szol­no­kon, meg­is­mer­ke­dett két fér­fi­val, akik­nek kuta­tó­or­vos­ként mutat­ko­zott be, s valót­la­nul azt állí­tot­ta, hogy egy COVID-19 vírus elle­ni vak­ci­na elké­szí­té­sén dol­go­zik, a fej­lesz­tés már végső fázi­sá­ban van, de annak befe­je­zés­hez pénz­re lenne szük­sé­ge. Az orvo­si vég­zett­ség­gel nem ren­del­ke­ző nő oly hite­le­sen adta elő kéré­sét, hogy a két férfi abban bízva, hogy a pénz jó célt szol­gál, köl­csön adott neki össze­sen 3.700.000 forintot.

A valós, kizá­ró­lag a pénz meg­szer­zé­sé­re irá­nyu­ló szán­dé­kát álcá­zó nő írás­ba fog­lalt szer­ző­dés­ben vál­lal­ta, hogy a vak­ci­na fej­lesz­tés­re kapott köl­csönt 2021. feb­ru­ár végé­ig vissza­fi­ze­ti a két fér­fi­nak, de ígé­re­tét a határ­idő lejár­tát hóna­pok­kal köve­tő­en sem teljesítette.

A két férfi végül 2021 júli­u­sá­ban fel­szó­lí­tó levél­ben kérte a pénz visszafizetését. 

A nő igye­ke­zett tovább­ra is fenn­tar­ta­ni annak lát­sza­tát, hogy kuta­tó­or­vos, s szán­dé­ká­ban áll a köl­csön vissza­fi­ze­té­se, de e-mailjeiben, s egy hamis banki bizony­lat bemu­ta­tá­sá­val csak hite­get­te a sér­tet­te­ket, pén­zü­ket azon­ban nem adta vissza.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban – mivel a bün­tet­len elő­éle­tű nő a bün­te­tő­el­já­rás meg­in­dí­tá­sát köve­tő­en meg­té­rí­tet­te a kárt – vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indítványt. 

Az ügy­ben a Szol­no­ki Járás­bí­ró­ság fog dönteni.