Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Csak a barátnő pénze kellett a debreceni férfinak- a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki pénz­szer­zés­re hasz­nál­ta a sér­tet­tel fenn­ál­ló bizal­mi kapcsolatát.

A sér­tett 2018 végén ismer­ke­dett meg a bün­te­tett elő­éle­tű vád­lot­tal, közöt­tük később pár­kap­cso­lat ala­kult ki. A férfi a sér­tet­tel való kap­cso­la­tát kihasz­nál­va, a nő bizal­má­val vissza­él­ve, külön­bö­ző indo­kok­kal tőle rend­sze­re­sen, – köl­csön­kért, rövid vissza­fi­ze­té­si határ­idő­vel hite­get­ve – pénzt csalt ki.

A köl­csönt töb­bek között hagya­ték meg­szer­zé­sé­re, ingat­lan vásár­lás­ra, várat­lan kiadá­sok fel­me­rü­lé­sé­re és gyer­me­ke­i­nek meg­lá­to­ga­tá­sá­ra kérte.

A meg­té­vesz­tett nő 2018 decem­be­re és 2019. janu­ár vége között nyolc alka­lom­mal, össze­sen 690.000 forin­tot adott át a vádlottnak.

A fér­fi­nak azon­ban egy­ál­ta­lán nem állt szán­dé­ká­ban a köl­csö­nök vissza­fi­ze­té­se, amire ked­ve­zőt­len anya­gi körül­mé­nyei miatt lehe­tő­sé­ge sem volt, célja mind­vé­gig a pénz jog­ta­lan meg­szer­zé­se volt.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel 690.000 forint kárt oko­zott a sér­tett­nek, amit a Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­sá­gon lefoly­ta­tott nyo­mo­zás során rész­le­tek­ben megtérített.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­sá­gon. A járá­si ügyész­ség a vád­irat­ban bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint a koráb­ban kisza­bott, fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés utó­la­gos vég­re­haj­tá­sá­ra tett indít­ványt. A járá­si ügyész­ség a bün­te­tés konk­rét mér­té­ké­re is indít­ványt tett arra az eset­re, ha a vád­lott a járás­bí­ró­ság elő­ké­szí­tő ülé­sén beis­me­ri bűnös­sé­gét és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogáról.