Főoldal » Archív » Csak a könnygáz állította meg az áruházi garázdákat

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt vádat emelt három fér­fi­val szem­ben, akik az üzlet­ben egy vásár­ló­val dula­kod­tak, egyi­kük a biz­ton­sá­gi őrt is meg­ütöt­te.

A vád­irat sze­rint, a vád­lot­tak 2020. janu­ár 21-én, dél­után, itta­san men­tek vásá­rol­ni az egyik orszá­gos áru­ház­lánc tisza­új­vá­ro­si üzle­té­be, ahol min­den indok nél­kül han­gos­kod­tak, kia­bál­tak. Ezt ész­lel­te az egyik áru­há­zi dol­go­zó, aki sza­bad­ide­jé­ben szin­tén ott intéz­te a bevá­sár­lást. A férfi rászólt a vád­lot­tak­ra, hogy visel­ked­je­nek nor­má­li­san, mire szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük, és két vád­lott lök­dös­ni kezd­te őt. Az ese­mé­nye­ket látva a dula­ko­dás­ba bekap­cso­ló­dott har­ma­dik tár­suk is, aki több­ször meg­pró­bál­ta meg­üt­ni a meg­tá­ma­dott fér­fit, akit végül együt­tes erő­vel a föld­re rán­tot­tak, majd ütöt­ték, rug­dos­ták. A cse­lek­mény­nek a biz­ton­sá­gi őr beavat­ko­zá­sa vetett véget, aki könny­gáz­zal fújta le a vád­lot­ta­kat, eköz­ben azon­ban egyi­kük őt is meg­ütöt­te.

A könny­gáz hasz­ná­la­ta miatt az áru­há­zat ide­ig­le­ne­sen, a szel­lőz­te­tés ide­jé­re ki kel­lett ürí­te­ni.

A bán­tal­ma­zott fér­fi­ak 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szen­ved­tek, azon­ban a sérel­mük­re elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­ge miatt nem ter­jesz­tet­tek elő magán­in­dít­ványt.

A vád­lot­tak kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes, erő­sza­kos maga­tar­tá­sa alkal­mas volt arra, hogy mások­ban meg­bot­rán­ko­zást vagy ria­dal­mat kelt­sen.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­tet­len elő­éle­tű elkö­ve­tők­kel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban köz­ér­de­kű munka bün­te­tés  kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíró­ság­nak.