Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Csak békíteni akart, de végül az ő csontja tört el- a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 26 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy vita hevé­ben úgy föld­höz vágott egy másik fér­fit, hogy eltört a kulcscsontja. 

 A vád­irat sze­rint, a vád­lott 2020. ápri­lis 11-én dél­után súlyo­san ittas álla­pot­ban az egyik isme­rő­se hejő­bá­bai laká­sá­hoz ment, ahol az udva­ron min­den ok nél­kül bele­kö­tött egy ott tar­tóz­ko­dó fér­fi­ba. A vitá­nak tanú­ja volt a közel­ben tar­tóz­ko­dó sér­tett is aki azért, hogy a tett­le­ges­sé­get meg­aka­dá­lyoz­za, meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy men­jen haza. Az ittas vád­lott azon­ban ezt igen­csak zokon vehet­te, mert szó nél­kül oda­lé­pett a sér­tett­hez, meg­ra­gad­ta és olyan erő­vel vágta föld­höz, hogy az esés­től a férfi 8 napon túl gyó­gyu­ló váll­ízü­le­ti fica­mot és kulcs­csont­tö­rést szenvedett.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban, vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Tisza­új­vá­ro­si Járásbíróságnak.