Főoldal » Hírek » Csaknem 18 ezerszer hívta volt barátnőjét - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint a 46 éves férfi a távol­tar­tást elren­de­lő bíró­sá­gi hatá­ro­zat, majd a távol­tar­tá­si sza­bá­lyok meg­sze­gé­se miatt kisza­bott rend­bír­ság elle­né­re sem hagyott fel volt barát­nő­je zak­la­tá­sá­val, ezért a nyo­mo­zás során letar­tóz­ta­tás­ba került. Az ügyész­ség vádat emelt vele szem­ben és letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tést indítványoz.

A vád­lott 2016. évtől 2020. máju­sig élt pár­kap­cso­lat­ban a sér­tet­tel. Ezt köve­tő­en a sza­kí­tást a férfi nem volt haj­lan­dó elfogadni.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020 máju­sá­tól kezd­ve a nő aka­ra­ta elle­né­re, napi rend­sze­res­ség­gel, jel­lem­ző­en tele­fon­hí­vá­sok­kal, de üze­ne­tek­kel is pró­bált kap­cso­lat­ba lépni a sér­tet­tel, vala­mint több­ször meg­je­lent a nő laká­sá­nál is azért, hogy a sér­tett kibé­kül­jön vele. A sér­tett szá­mos alka­lom­mal kérte a vád­lot­tal, hogy hagy­ja őt békén és ne hívja őt, de a férfi tovább zak­lat­ta. Ami­kor a nő fel­vet­te a tele­font, a férfi rend­sze­rint szá­mon kérte őt, hogy hol van, mit csi­nál, van-e új pár­kap­cso­la­ta, vala­mint fél­té­keny­ség­ből faka­dó becs­mér­lő kije­len­té­se­ket tett.

A vád­lott ezen túl­me­nő­en ismer­te a sér­tett közös­sé­gi olda­lon lévő pro­fil­já­hoz, vala­mint az email fiók­já­hoz tar­to­zó jel­sza­va­kat, és azo­kat fel­hasz­nál­va több alka­lom­mal kuta­ko­dott volt barát­nő­je üze­ne­te­i­ben, e-mailben, vala­mint a közös­sé­gi pro­fil­já­ban üze­ne­te­ket, illet­ve isme­rő­sö­ket törölt.

A férfi a 2020. május és 2021. janu­ár között mint­egy 14.000 alka­lom­mal kez­de­mé­nye­zett hívást, vagy kül­dött üze­ne­tet a sér­tett­nek. A folya­ma­tos zak­la­tás, illet­ve a sér­tett min­den­na­pi élet­vi­te­lé­nek súlyos meg­za­va­rá­sa miatt a Budai Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság a vád­lot­tal szem­ben 2021. janu­ár­ban távol­tar­tást ren­delt el.

A vád­lott a távol­tar­tás maga­tar­tá­si sza­bá­lya­it meg­szeg­te, a sér­tet­tel tovább­ra is folya­ma­to­san, több száz­szor pró­bált kap­cso­lat­ba lépni, ezért őt a bíró­ság 2021. már­ci­us végén 150.000 forint rend­bír­ság­gal súj­tot­ta. A vád­lott azon­ban a kisza­bott rend­bír­ság elle­né­re is foly­tat­ta a zaklatást.

A vád­lott 2020. év máju­sá­tól a 2021. május 13. nap­ján tör­tént őri­ze­té­nek elren­de­lé­sé­ig mind­össze­sen csak­nem 18.000.000 hívást kez­de­mé­nye­zett a sér­tett felé.

A Buda­pes­ti X. és XVII. Kerü­le­ti Ügyész­ség mind­ezek után, a bűn­is­mét­lés veszé­lyé­nek kizá­rá­sá­ra a továb­bi­ak­ban nem látott más lehe­tő­sé­get, mint a zak­la­tó letar­tóz­ta­tá­sát, ezért 2021. május köze­pén a kény­szer­in­téz­ke­dés elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta a nyo­mo­zá­si bíró­nál, aki az indít­vánnyal egyet­ér­tett, és a férfi letar­tóz­ta­tá­sát elrendelte.

A lefoly­ta­tott nyo­mo­zás ered­mé­nye­ként a kerü­le­ti ügyész­ség a fér­fi­val szem­ben zak­la­tás, vala­mint infor­má­ci­ós rend­szer meg­sér­té­se miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a bíró­ság­ra, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.