Főoldal » Archív » Csaknem halállal végződött az autós üldözés

A Pest Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki sze­mély­gép­ko­csi­já­val üldöz­te a hara­go­sát Gödöl­lőn. A haj­sza köz­ben a sér­tett jár­mű­ve egy árok­ba sod­ró­dott, fel­bo­rult, a sér­tett férfi élet­ve­szé­lye­sen megsérült.

A bűn­ügy vád­lott­ja és a sér­tett gödöl­lői fér­fi­ak, egy­más roko­nai. Egy sze­rel­mi három­szög miatt 2017 feb­ru­ár­já­ban meg­rom­lott közöt­tük a kap­cso­lat. Ettől kez­dő­dő­en a vád­lott tele­fo­non és inter­ne­ten gyak­ran meg­fe­nye­get­te a sér­tet­tet, és azt köve­tel­te tőle, hogy több mil­lió forin­tot fizes­sen neki kár­té­rí­tés­ként. Mivel a sér­tett nem fize­tett, a vád­lott több­ször meg­fe­nye­get­te, hogy megöli.

2017 szep­tem­be­ré­ben a sér­tett Gödöl­lőn egy sze­mély­gép­ko­csi­val köz­le­ked­ve ügye­ket inté­zett. Ugyan­eb­ben az idő­ben a vád­lott szin­tén autó­val haladt a városban.

Ami­kor a vád­lott ész­re­vet­te a sér­tet­tet, üldö­ző­be vette. A haj­sza során mind­két jármű 90-100 km/h sebes­ség­gel haladt Gödöl­lő bel­te­rü­le­tén. A Sza­bad­ság úton a vád­lott utol­ér­te a sér­tett autó­ját. A záró­vo­na­lon balra átha­lad­va a sze­mély­gép­ko­csi­já­val a sér­tett gép­ko­csi­ja bal hátsó sar­ká­nak ütkö­zött. A sér­tett jár­mű­ve az ütkö­zést köve­tő­en meg­pör­dült, az út mel­let­ti árok­ba for­dult, és a tete­jé­re állt.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a sér­tett kiesett az ülés­ből, esz­mé­le­tét vesz­tet­te. Egy járó­ke­lő érte­sí­tet­te a men­tő­ket és a rend­őr­sé­get. A sér­tett fér­fit a men­tők élet­ve­szé­lyes álla­pot­ban szál­lí­tot­ták a kór­ház­ba, ahol élet­men­tő műté­tet végez­tek el rajta.

A bal­eset után a vád­lott tovább­haj­tott, nem győ­ző­dött meg arról, hogy a hara­go­sa megsérült-e. Egy ház­hoz ment, ahol az autó­ja rend­szá­mát lesze­rel­ték, majd elszö­kött. A nyo­mo­zó ható­ság elfo­ga­tó­pa­ran­csot bocsá­tott ki vele szem­ben, azon­ban a férfi más­nap jelent­ke­zett a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon.

A Pest Megyei Főügyész­ség aljas indok­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja a férfit.