Főoldal » Hírek » Családi konfliktus miatt bántalmazta durván rokonát egy asszony - fotóval - a Hajú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a nő ellen, aki fel­in­dult álla­pot­ban vil­lás­kulccsal bán­tal­maz­ta rokonát.

A vád­irat sze­rint 2022. szep­tem­ber 9-én a vád­lott és a sér­tett - aki a vád­lott édes­any­já­nak élet­tár­sa - köze­li hoz­zá­tar­to­zó­ik teme­té­sét szer­vez­ték. Dél­után a sér­tett meg­hív­ta a vád­lot­tat Komá­di­ban egy ital­mé­rő hely­re, ahol mind­ket­ten nagyobb mennyi­sé­gű alko­holt fogyasz­tot­tak. 20 óra­kor az ittas sér­tett a kocs­má­ból távo­zott és onnan a vád­lott Komá­di­ban lévő lakó­he­lyé­re ment, ahol ott­hon tar­tóz­ko­dott a vád­lott lánya. A ház­ban a sér­tett a fel­nőtt­ko­rú lány bele­gye­zé­sé­vel intim kap­cso­la­tot kez­dett, azon­ban ekkor haza­ér­ke­zett a vád­lott és meg­lát­ta lányát az ágy­ban fekvő sértettel.

Az anyá­nak nem volt tudo­má­sa a lánya bele­egye­zé­sé­ről, ezért fel­dü­hö­dött és rend­kí­vül fel­in­dult álla­pot­ban rátá­madt a sér­tett­re, az ágy­ban fekvő férfi fejét meg­rúg­ta, majd dula­kod­tak. Ez idő alatt a vád­lott lánya elsza­ladt a báty­já­hoz segít­sé­get kérni.

Miu­tán a vád­lott egye­dül maradt a sér­tet­tel, a nő a kony­há­ból magá­hoz vett egy nagy és nehéz vil­lás­kul­csot, azzal kezd­te el ütni a fér­fit. A vád­lott a vil­lás­kulccsal több­ször nagy erő­vel meg­ütöt­te a sér­tett fejét, arcát, hom­lo­kát, illet­ve fel­ső­tes­tét. A magá­ból kikelt asszonyt a hely­szín­re érke­ző fia fogta le és aka­dá­lyoz­ta meg a sér­tett továb­bi bántalmazásában.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben 8 napon túl gyó­gyu­ló csont­tö­ré­ses, illet­ve a fej­tá­jé­kon több­szö­rös zúzó­dá­sos sérü­lé­se kelet­ke­zett. A bal hom­lok­tá­jé­ki benyo­mat­tal járó csont­tö­ré­ses sérü­lés kap­csán fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge élet­ve­szé­lyes sérü­lé­sek kiala­ku­lá­sá­nak is.

Figye­lem­mel az elkö­ve­tés mód­já­ra, az esz­köz jel­le­gé­re, az erő­be­ha­tá­sok mér­té­ké­re és szá­má­ra, vala­mint a sérült test­tá­jék­ra, a vád­lott az élet­ve­szé­lyes álla­pot kiala­ku­lá­sá­nak lehe­tő­sé­gé­be bele­nyu­god­va követ­te el tettét.

Az ügy­ben a Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság nyomozott.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon lévő vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A vád­irat­ban a főügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és az elkö­ve­tés esz­kö­zét, a vil­lás­kul­csot koboz­za el. A vád­irat mér­té­kes indít­ványt is tar­tal­maz, misze­rint a tör­vény­szék a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén a vád­lott beis­me­ré­se ese­tén, őt 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 4 évi pró­ba­idő­re füg­gessze fel, továb­bá a lefog­lalt vil­lás­kul­csot koboz­za el.