Főoldal » Archív » Családon belüli erőszak miatt emelt vádat az ügyészség egy fiatalkorúval szemben

A hosszú időn át tartó, egyre feszül­tebb lég­kör veze­tett több­ször is csa­lá­don belü­li erő­szak­hoz egy Heves megyei tele­pü­lé­sen, ami­ért egy kamasz fiú­nak kell most a bíró­ság előtt felel­nie. Az ügy­ben az Egri Járá­si Ügyész­ség emelt vádat a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­tő­jé­vel szemben.

A 17 éves vád­lott betölt­ve a tan­kö­te­les élet­kort kima­radt az isko­lá­ból, de tovább­ra is édes­any­ja és annak élet­tár­sa közös ház­tar­tá­sá­ban nevel­ke­dett.  A fiú nem szí­vel­te a mos­to­ha­ap­ját, vitat­ta a férfi neve­lé­si mód­sze­re­it, ezért elmér­ge­se­dett a viszo­nya vele, és az any­já­val is.

2018. júli­u­sá­ban egy éjjel a fia­tal­ko­rú mobil­hasz­ná­la­ta kap­csán kere­ke­dett vita a lakás­ban élők között, mely oda veze­tett, hogy a szü­lők elvet­ték a vád­lott tele­fon­ját, amit ő egyre agresszí­veb­ben köve­telt vissza. Neve­lő­ap­ja ezért kiuta­sí­tot­ta a háló­szo­bá­juk­ból, mire a fiú ököl­lel meg­ütöt­te a 40 év körü­li fér­fit, majd dühé­ben betört egy abla­kot is, mielőtt elhagy­ta volna a helyi­sé­get. Egy szep­tem­be­ri reg­ge­len újabb, erő­szak­kal vég­ző­dő konf­lik­tus ala­kult ki a csa­lá­don belül ami­att, hogy a ter­helt nem volt haj­lan­dó nap­vi­lág­nál sem lekap­csol­ni a vil­lanyt a szo­bá­já­ban. A szó­vál­tás során a fia­tal lök­dös­ni kezd­te az any­ját, ezért a neve­lő­ap­ja a für­dő­szo­bá­ba kísér­te, ahol meg­pró­bált a lel­ké­re beszél­ni. Ez azon­ban nem járt siker­rel, sőt ellen­ke­ző­leg, újabb táma­dás­ra sar­kall­ta a vád­lot­tat, aki meg­kar­mol­ta a sér­tet­tet a nya­kán, majd ismét bevert egy ablak­üve­get. A szü­lők ekkor kihív­ták a rendőrséget.

A bán­tal­ma­zá­sok követ­kez­té­ben elszen­ve­dett könnyű sérü­lé­sek miatt a sér­tett a meg­hall­ga­tá­sa során magán­in­dít­vánnyal élt. Az Egri Járá­si Ügyész­ség - erre is tekin­tet­tel - foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a fia­tal­ko­rú elkövetőt.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség a vád­ira­tá­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­val jóvá­té­te­li mun­ká­ra köte­lez­ze a fiút, és emel­lett helyez­ze őt párt­fo­gó fel­ügye­let alá is. A jóvá­té­te­li mun­kát az elkö­ve­tő­nek - válasz­tá­sa sze­rint - álla­mi, illet­ve önkor­mány­za­ti fenn­tar­tá­sú intéz­mény­nél, köz­hasz­nú jog­ál­lá­sú civil szer­ve­zet­nél, egy­há­zi jogi sze­mély­nél, vagy azok részé­re kell végez­nie a bíró­ság által meg­ha­tá­ro­zott tar­tam­ban, a Bün­te­tő Tör­vény­könyv ren­del­ke­zé­se­i­nek megfelelően.