Főoldal » Hírek » Családtagokat, barátokat károsított meg a magát üzletkötőnek kiadó nő - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kapos­vá­ri Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és több rend­be­li csa­lás miatt emelt vádat azzal a 40 éves pécsi nővel szem­ben, aki fér­jét és annak bará­ti körét káro­sí­tot­ta meg csa­lá­sok­kal, illet­ve anyó­sá­tól még lopott is.

A nő és későb­bi férje között 2017. évben ala­kult ki pár­kap­cso­lat. A vád­lott együtt­élé­sük kez­de­ti sza­ka­szá­ban elhi­tet­te a fér­fi­val, hogy az egyik mobil­szol­gál­ta­tó­nál üzlet­kö­tő­ként dol­go­zik, és lehe­tő­sé­ge van ked­vez­mé­nyes áron nagy érté­kű mobil­te­le­fo­no­kat, elekt­ro­ni­kai esz­kö­zö­ket besze­rez­ni. A sér­tett a ked­ve­ző aján­lat miatt elő­le­get fize­tett a vád­lott­nak, majd a csa­lá­di és bará­ti köré­ben több ember­nek is gya­nút­la­nul meg­em­lí­tet­te, hogy a párja elő­leg kifi­ze­té­se után szí­ve­sen segít nekik készü­lék­hez jutni. A nő emel­lett még olyan csa­lá­di ren­dez­vé­nye­ket, mint a disz­nó­vá­gás is arra hasz­nált fel, hogy téve­dés­be ejtse a jelen lévő roko­no­kat és barátokat.

A vád­lott rábe­szé­lő kész­sé­ge és a ked­ve­ző lehe­tő­ség miatt az aján­lat több sér­tett­nek is meg­tet­szett, így a nő továb­bi öt sze­mély­től – köz­tük a későb­bi anyó­sá­tól - gyűj­tött be elő­le­get anél­kül, hogy azo­kat tel­je­sí­te­ni tudta volna, mivel való­já­ban soha nem dol­go­zott egyik mobil­szol­gál­ta­tó­nál sem.

A vád­lott nem­csak csa­lás­sal oko­zott kárt a csa­lád­já­nak, mivel egy alka­lom­mal, ami­kor rajta kívül senki nem volt ott­hon, ellop­ta anyó­sa lap­top­ját, amit később érté­ke­sí­tett, majd a kapott vétel­árat elköl­töt­te. A vád­lott csa­lárd­sá­gai a sér­tet­tel kötött házas­sá­ga után, foko­za­to­san vál­tak vilá­gos­sá a csa­lád­ja előtt, ennek meg­tör­tén­te után azon­ban az ekkor már váló­fél­ben lévő férje, és anyó­sa is fel­je­len­tést tett ellen a Kapos­vá­ri Rendőrkapitányságon.

A bün­te­tett elő­éle­tű nőt koráb­ban Szi­get­vá­ri és a Sik­ló­si Járás­bí­ró­ság is elítél­te olyan csa­lá­sok miatt, ami­kor magát mobil­szol­gál­ta­tó üzlet­kö­tő­jé­nek kiad­va csalt ki pénzt a sértettektől.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Járás­bí­ró­ság­hoz benyúj­tott vád­ira­tá­ban a - jelen­leg sik­kasz­tás és csa­lás miatt kisza­bott jog­erős sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­té­sét töltő - nővel szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.