Főoldal » Hírek » Csalás miatt lett hajléktalan a férfi - a Veszprém Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Csa­lás, önbí­rás­ko­dás és kény­sze­rí­tés ható­sá­gi eljá­rás­ban bűn­tet­te miatt emelt vádat a Veszp­ré­mi Járá­si Ügyész­ség egy nő ellen, aki a vád sze­rint a sér­tet­tet kihasz­nál­ta, meg­té­vesz­tet­te, és így sze­rez­te meg az ingatlanát.

A vád­irat sze­rint sze­rint a negy­ve­nes éve­i­ben járó móri nő 2019 őszén ismer­ke­dett meg a Veszp­rém megyei kis­te­le­pü­lé­sen egye­dül, sze­rény körül­mé­nyek között élő, könnyen befo­lyá­sol­ha­tó, meg­fé­lem­lít­he­tő, men­tá­lis zavar­ral küsz­kö­dő és emi­att segít­ség­re szo­ru­ló fér­fi­val, aki köz­mun­kás­ként dol­go­zott a helyi önkormányzatnál.

A nő igye­ke­zett a férfi bizal­má­ba fér­kőz­ni, győz­köd­te, hogy köl­töz­zön Mórra, ott tud mun­kát is sze­rez­ni neki, miköz­ben az volt a célja, hogy meg­sze­rez­ze a férfi ingatlanát.

2020. janu­ár 14-én a nő elvit­te a sér­tet­tet egy szé­kes­fe­hér­vá­ri ügy­vé­di iro­dá­ba, ahol egy adás­vé­te­li szer­ző­dést tol­tak a férfi elé. A férfi, bár nem akar­ta elad­ni az ingat­lant, végül győz­kö­dés­re alá­ír­ta a szer­ző­dést. Abban a hiszem­ben volt, hogy csak az ingat­lan fele van az ő tulaj­do­ná­ban, a másik egy távo­li roko­náé, de a nő tudta, hogy ez nem így van. Az ingat­lan tel­jes érté­ke 3.200.000 Ft volt, a nő 1.350.000 Ft-os vétel­árat írt a szer­ző­dés­be azzal, hogy azt már át is adta az eladó­nak. Való­já­ban a férfi egy fil­lért sem kapott a nőtől.

Ezután a sér­tett egy havi lak­bért fize­tett a nőnek, aki minél hama­rabb igye­ke­zett eltá­vo­lí­ta­ni a fér­fit a ház­ból. Volt, hogy rokon­sá­gá­val jelent meg a ház­ban, fel­po­foz­ta a fér­fit, hogy köl­töz­zön el. Leg­kö­ze­lebb a férfi, aki nem volt éppen ott­hon, ami­kor a nő meg­ér­ke­zett hat roko­ná­val, rend­őrö­ket hívott, mert nem mert hazamenni.

A férfi pol­gá­ri pert indí­tott a ház vissza­szer­zé­se érde­ké­ben, mire a nő meg­fe­nye­get­te, hogy amennyi­ben nem vonja vissza a kere­se­tet, úgy nagyon meg­üti a boká­ját. A férfi félel­mé­ben alá­ír­ta a kere­set­től elál­ló nyilatkozatot.

Ezután a nőtől és csa­lád­já­tól való félel­mé­ben a férfi alá­ír­ta a lak­cí­mé­ről való kije­lent­ke­zés­hez szük­sé­ges ira­tot is, ami­vel a nő a fér­fit kije­len­tet­te, majd 2021 feb­ru­ár­já­ban ki is lakol­tat­ta a ház­ból, a férfi haj­lék­ta­lan­ná vált, egy isme­rő­se segít­sé­gé­vel egy mel­lék­épü­let­be tudott költözni.

A per a fen­ti­ek elle­né­re foly­ta­tó­dott, a pol­gá­ri bíró­ság 2022. ápri­lis 13-án hozott, még nem jog­erős íté­le­té­vel az adás­vé­te­li szer­ző­dést érvény­te­len­nek nyilvánította.

Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a vád­lot­tal szem­ben bör­tön­bün­te­tés és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a Zirci Járás­bí­ró­ság felé.