Főoldal » Archív » Csalással jutottak nagy értékű műszaki cikkek birtokába

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a bíró­ság szer­dán elren­del­te három férfi letartóztatását.

A gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke 2018. júni­us hó 5. és 2019. már­ci­us hó 29. napja között web­áru­há­zon keresz­tül leg­alább húsz alka­lom­mal, más valós sze­mé­lyek ada­ta­it fel­hasz­nál­va az egyik mobil­te­le­fon szol­gál­ta­tó szak­üz­le­te­i­ből nagy érté­kű (alkal­man­ként kb. 80.000.-571.000.- Ft között) műsza­ki cik­ke­ket vásá­rolt meg rész­let­fi­ze­tés­re, azon­ban a tör­lesz­tő­rész­le­te­ket már a vásár­lás­kor sem állt szán­dé­ká­ban meg­fi­zet­ni. A férfi elő­ze­te­sen meg­ál­la­po­dott a futár­ként dol­go­zó gya­nú­sí­tott tár­sá­val, hogy – ese­ten­ként leg­alább 5.000.- Ft-ért – a meg­ren­delt ter­mé­ke­ket kiszál­lít­ja a férfi sajó­híd­vé­gi laká­sá­ra, tudva azt, hogy a kül­de­mény cím­zett­je nem a társa, hanem az álta­la a vásár­lá­sok alkal­má­val meg­je­lölt más sze­mé­lyek. A vásár­lá­so­kat bonyo­lí­tó gya­nú­sí­tott az így meg­szer­zett tár­gya­kat elad­ta egy har­ma­dik, mis­kol­ci férfi részé­re, aki ezt köve­tő­en az álta­la is tudot­tan bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó műsza­ki cik­ke­ket kül­föl­di sze­mé­lyek részé­re tovább érté­ke­sí­tet­te anya­gi haszon­szer­zés céljából.

A nyo­mo­zás jelen­leg ren­del­ke­zés­re álló ada­tai alap­ján, a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár az 5.000.000. Ft-ot meg­ha­lad­ja, de az 50.000.000. Ft-ot nem éri el.

A Mis­kol­ci Rend­őr­ka­pi­tány­ság a három férfi közül ket­tőt – egyi­kü­ket bűn­se­géd­ként - jelen­tős kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­té­vel, míg har­ma­dik tár­su­kat jelen­tős érték­re, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett orgaz­da­ság bűn­tet­té­vel gyanúsítja.

A Mis­kol­ci Járás­bí­ró­ság az ügyé­szi indít­vány­ban fog­lal­tak­kal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg, hogy a gya­nú­sí­tot­tak ese­té­ben fenn­áll a szö­kés, a bűn­is­mét­lés illet­ve a bizo­nyí­tás meg­ne­he­zí­té­sé­nek veszé­lye ezért letar­tóz­ta­tá­suk­ról döntött.