Főoldal » Archív » Csalt, hogy biztosítási jutalékot szerezzen- vádemelés

A Győri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 53 éves nő ellen, aki biz­to­sí­tá­si juta­lé­kok meg­szer­zé­se érde­ké­ben tévesz­tet­te meg a biz­to­sí­tó­tár­sa­sá­got és készí­tett hamis magánokiratokat.

A győri elkö­ve­tő 2014-ben álla­po­dott meg egy biz­to­sí­tó­tár­sa­ság­gal abban, hogy részük­re biz­to­sí­tás­köz­ve­tí­tői tevé­keny­sé­get fog végez­ni. A meg­ál­la­po­dás sze­rint az elkö­ve­tő az álta­la kötött biz­to­sí­tá­sok után szer­zé­si juta­lék­ra, később fenn­tar­tá­si juta­lék­ra volt jogosult.

A vád­lott azért, hogy a szer­zé­si juta­lék­hoz hoz­zá­jus­son, 18 eset­ben olyan sze­mé­lyek nevé­ben töl­tött ki biz­to­sí­tá­si aján­la­tot és egyéb okira­to­kat, akik­nek nem is állt szán­dé­ká­ban biz­to­sí­tást kötni. Az elkö­ve­tő e sze­mé­lyek helyett be is fizet­te a szer­ző­dés lét­re­jöt­té­hez szük­sé­ges első díjat, így vált jogo­sult­tá a szer­zé­si jutalékra.

Az elkö­ve­tő több eset­ben olyan sze­mé­lyek helyett is kitöl­töt­te az aján­la­tot, és az ügy­fél helyett alá is írta azt, akik­nek egyéb­ként szán­dé­kuk­ban állt szer­ző­dést kötni. Mivel ebben a kilenc eset­ben a szer­ző­dő helyett a vád­lott írta alá az aján­la­to­kat így hamis szer­ző­dé­sek keletkeztek.

Egy eset­ben a vád­lott egy idős hölgy szü­le­té­si dátu­mát vál­toz­tat­ta meg - a szer­ző­dő felet tíz évvel fia­ta­labb­nak tün­tet­ve fel - hogy a sza­bály­zat­nak meg­fe­le­lő szer­ző­dést benyújt­has­sa a biztosítótársasághoz.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­vel több mint két és fél mil­lió kárt oko­zott a biz­to­sí­tó­tár­sa­ság­nak, vele szem­ben az ügyész­ség csa­lás bűn­tet­te és több rend­be­li magánokirat-hamisítás vét­sé­ge miatt emelt vádat. Az irány­adó bün­te­té­si tétel a hal­ma­za­ti sza­bá­lyok­ra figye­lem­mel hét és fél évig ter­je­dő szabadságvesztés.