Főoldal » Archív » Csomagban küldte a kábító hatású anyagot börtönben lévő rokonainak egy hajdúböszörményi nő

A haj­dú­bö­ször­mé­nyi asszony fia és test­vé­re 2015-ben két külön­bö­ző büntetés-végrehajtási inté­zet­ben töl­töt­ték büntetésüket.

A vád­lott úgy­ne­ve­zett kap­cso­lat­tar­tó­ként mind­két hoz­zá­tar­to­zó­já­nak rend­sze­re­sen küld­he­tett csomagot.

Az asszony 2015 folya­mán meg­sze­rez­te a fia és a test­vé­re egy-egy zár­ka­tár­sa kap­cso­lat­tar­tó­já­nak nevét és címét, eze­ket fel­hasz­nál­va a nevük­ben 2015. augusz­tus 4-én és októ­ber 6-án cso­ma­got adott fel a zár­ka­tár­sak­nak címezve.

A csomagokban- ame­lyek tar­tal­mát  roko­na­i­nak szánta-  filc­tol­la­kat és ciga­ret­ta­töl­tőt kül­dött és ezek­ben kábí­tó hatá­sú anya­got helye­zett el.

A büntetés-végrehajtási inté­zet­ben kábí­tó­szer kere­ső kutyá­val ellen­őriz­ték a cso­ma­go­kat és meg­ta­lál­ták  til­tott szert, ezért az nem jutott el a fogvatartottakhoz.

A lefog­lalt növé­nyi anyag új pszi­cho­ak­tív anyag­nak minősül.

A Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés vét­sé­ge miatt emelt vádat a Haj­dú­bö­ször­mé­nyi Járás­bí­ró­sá­gon. A tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­re irá­nyu­ló vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta, továb­bá indít­ványt tett a lefog­lalt növé­nyi anyag elkobzására.