Főoldal » Archív » Csomagküldő szolgálattal rendelte a drogot Hollandiából

A Bajai Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy har­minc­hat éves férfi ellen, aki 2018 őszén cso­mag­kül­dő szol­gá­lat­tal ren­delt saját fogyasz­tás­ra dro­got Hol­lan­di­á­ból, de a NAV a buda­pes­ti rep­té­ren lefog­lal­ta a „szál­lít­mányt”.

A vád­lott 2018 őszén cso­mag­kül­dő szol­gá­lat­tal kábí­tó­szert ren­delt saját fogyasz­tás­ra a lak­cí­mé­re, egy Bajá­hoz köze­li faluba.

A vád­irat sze­rint 2018. novem­ber 7-én, a NAV Repü­lő­té­ri Igaz­ga­tó­sá­ga Buda­pes­ten, a Liszt Ferenc nem­zet­kö­zi repü­lő­té­ren ellen­őriz­te a vád­lott részé­re a hol­lan­di­ai Amsz­ter­dam­ból érke­ző pos­tát. A levél­kül­de­mény­ből tizen­hat kábí­tó­szer­gya­nús tab­let­ta került elő, ame­lyek­ről a szak­ér­tő meg­ál­la­pí­tot­ta, hogy kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő MDMA-t tartalmaznak.

A lefog­lalt dro­gok ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a cse­kély mennyi­ség felső hatá­rát, de nem éri el a jelen­tős mennyi­ség alsó határát.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja. Az ügyész fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a lefog­lalt tab­let­tá­kat is el kell koboz­ni. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.