Főoldal » Hírek » Csomagtartóban szállított migránsokat egy román embercsempész - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye - rendőrségi fotóval

A Duna­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség a csem­pé­szett sze­mély sanyar­ga­tá­sá­val elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állí­tot­ta azt a román ember­csem­pészt, aki 2022. május 23-án egy sze­mély­gép­ko­csi cso­mag­tar­tó­já­ban szál­lí­tott  migránsokat.

A nyo­mo­zás adati sze­rint a férfi egy kombi típu­sú gép­jár­mű­be a kapott koor­di­ná­ták alap­ján öt pakisz­tá­ni, egy indi­ai és egy afgán állam­pol­gárt vett fel, akik közül négyen a gép­jár­mű hátsó ülé­se­i­re, hár­man pedig a gép­jár­mű cso­mag­tar­tó­já­ba száll­tak be. A gép­ko­csi zárt, sötét, leve­gőt­len, ülé­sek és biz­ton­sá­gi beren­de­zé­sek nél­kü­li szűk cso­mag­te­ré­be bezsú­folt sze­mé­lyek­nek a meg­ál­lás nél­kü­li, órá­kon át tartó szál­lí­tá­sa a mini­má­lis higi­é­ni­ai lehe­tő­sé­gek biz­to­sí­tá­sa nél­kül tör­tént, a szál­lí­tott sze­mé­lyek­nél lég­szomj lépett fel.

A rend­őr­ség az M6-os autó­pá­lya 57-es kilo­mé­ter­szel­vé­nyé­ben iga­zol­ta­tás alá vonta a gép­jár­mű­vet, amely­nek során a férfi cse­lek­mé­nye lelepleződött.

 

A Duna­új­vá­ro­si Járás­bí­ró­ság a vád­lot­tat 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, 3 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, 6 évre kiuta­sí­tot­ta Magyar­or­szág terü­le­té­ről és elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát is. A bíró­ság dön­té­se ellen a vád­lott és védő­je fellebbezett.

 

A rend­őr­ség képet tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye itt érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/hatarrendeszet/ket-embercsempeszt-fogtak-el-a-fejer-0