Főoldal » Archív » Csónakban csempészték a migránsokat - vádemelés egy szerb és egy macedón embercsempész ellen Baján

A Bajai Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy szerb és egy mace­dón férfi ellen, akik 2017. októ­ber 19-én este fizet­sé­gért négy iraki mig­ránst csem­pész­tek át csó­nak­ban, a Ferenc-csatornán a szerb-magyar hatá­ron, de a rend­őrök a határ köze­lé­ben elfog­ták őket.

A szerb és mace­dón ember­csem­pé­szek 2017. októ­ber 19-én este Szer­bi­á­ból Her­ceg­szán­tó tér­sé­gé­ben pon­to­san nem ismert pénz­össze­gért 4 iraki mig­ránst csem­pész­tek át a szerb-magyar hatá­ron. A vád­lot­tak tud­ták, hogy a mig­rán­sok Auszt­ri­á­ba akar­nak tovább­utaz­ni és nincs enge­dé­lyük arra, hogy Magyar­or­szág­ra belép­je­nek és innen továbbmenjenek.

A négy mig­ránst a Ferenc-csatornán szerb oldal­ról egy csó­nak­ba szál­lí­tot­ták és velük két for­du­ló­val Magyar­or­szág­ra evez­tek. A csó­na­kot egy isme­ret­len bűn­tár­suk vitte a helyszínre.

Magyar­or­szág­ra érve a határ köze­lé­ben lepi­hen­tek és elalud­tak, amíg a mig­rán­so­kat tovább­szál­lí­tó csem­pész­jár­mű­re vár­tak. Az „ébresz­tő” azon­ban nem várt hely­ről jött, ugyan­is a határ­őr­jár­őr ész­re­vet­te és elfog­ta őket.

A vád­lot­tak elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban vár­ják a tár­gya­lást, őket a járá­si ügyész­ség vagyo­ni haszon­szer­zés végett, több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta az ember­csem­pé­szek­kel szem­ben azzal, hogy ki is kell uta­sí­ta­ni őket az ország­ból. Bűnös­sé­gük kér­dé­sé­ben a Bajai Járás­bí­ró­ság fog dönteni.