Főoldal » Hírek » Csonttörést okozott a verés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint az őt fel­po­fo­zó ittas fér­fit előbb meg­ütöt­te, majd csont­tö­rést okoz­va meg is rúgta.

A vád­irat sze­rint a férfi 2020. decem­ber 5-én az orosz­lá­nyi dohány­bolt előtt vára­ko­zott, ahol az ittas sér­tet­tel szó­vál­tás­ba keve­re­dett. A szó­vál­tás köz­ben a sér­tett pofon ütöt­te a fér­fit, aki­nek ettől sérü­lé­se nem kelet­ke­zett. Az elkö­ve­tő  ekkor leg­alább köze­pes erő­vel, ököl­lel arcon ütöt­te a sér­tet­tet, aki az ütés követ­kez­té­ben a föld­re esett.  Az elkö­ve­tő a föl­dön fekvő, fel­áll­ni pró­bá­ló sér­tet­tet len­dü­let­ből jobb láb­bal leg­alább köze­pes erő­vel arcon rúgta.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben orr­csont­tö­ré­se, fog­tö­ré­se, arc­csont­tö­ré­se kelet­ke­zett, ame­lyek három hónap alatt gyógyultak.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a bün­tet­len, a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tést szab­jon ki.