Főoldal » Archív » Csoportos garázdaság és életveszélyes késelés egy korábbi terhelő vallomás miatt – vádemelés

A felek között a szó­vál­tás, majd vere­ke­dés 2015 decem­be­ré­ben, egy bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­hely előtt tör­tént, és élet­ve­szé­lyes kése­lés­sé fajult. A vád sze­rint a két cso­port közöt­ti konf­lik­tus oka az volt, hogy egyi­kük egy koráb­bi bün­te­tő­el­já­rás­ban ter­he­lő val­lo­mást tett egy­ko­ri társaira.

A vád­lot­tak közül I. és II. rendű vád­lot­tak egy­más­sal roko­nok, a III. és IV. rendű vád­lot­tak pedig test­vé­rek. Koráb­ban mind a négy vád­lot­tat gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki egy kábí­tó­szer­rel kap­cso­la­tos bűn­cse­lek­mény miatt, amely ügy­ben elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban is voltak. 

Abban a bün­te­tő­el­já­rás­ban a III. rendű vád­lott - a test­vé­rek közül a fia­ta­labb - ter­he­lő val­lo­mást tett az I. rendű és II. rendű vád­lot­tak­ra, vala­mint csa­lád­tag­ja­ik­ra nézve, amely miatt nehez­tel­tek rá és több­ször meg is fenye­get­ték őt.

Ilyen előz­mé­nyek után, a III. rendű vád­lott a 2015. decem­ber 4-ről decem­ber 5-re vir­ra­dó éjsza­kát egy IX. kerü­le­ti szó­ra­ko­zó­he­lyen töltötte. 

Az este során az I. rendű és II. rendű vád­lott - vala­mint egy, az eljá­rás során isme­ret­le­nül maradt társuk-  gép­ko­csi­val meg­je­lent a klub­nál azért, hogy koráb­bi tár­su­kon szá­mon kér­jék a sérelmüket. 

A III. rendű vád­lott ész­re­vet­te az őt kere­ső fér­fi­a­kat, ezért kiment az utcá­ra. Az ittas álla­pot­ban lévő férfi szá­mí­tott rá, hogy a konf­lik­tus tett­le­ges­sé­gig fajul­hat, ennek elle­né­re nem ment el onnan, hanem helyet­te mobil­te­le­fo­non érte­sí­tet­te a test­vé­rét, IV. rendű vád­lot­tat, aki magá­hoz vett egy telesz­kó­pos botot, és azzal indult a helyszínre. 

Idő­köz­ben a felek a klub előtt gyűl­tek össze, és köz­tük szó­vál­tás ala­kult ki, köl­csö­nö­sen szi­dal­maz­ták egy­mást, III. rendű vád­lot­ton azt kér­ték szá­mon, hogy miat­ta kerül­tek börtönbe. 

A vita rövid időn belül tett­le­ges­sé­gig fajult, a felek dula­kod­ni, lök­dö­sőd­ni, vere­ked­ni kezd­tek, amely­hez csat­la­ko­zott a III. rendű vád­lott idő­köz­ben hely­szín­re érke­ző test­vé­re is, kezé­ben az ott­hon­ról hozott viperával. 

A dula­ko­dás során az I. rendű vád­lott a vád sze­rint elő­vett egy kést, és azzal a III. rendű vád­lot­tat mell­ka­son szúr­ta. A férfi ész­lel­te a szú­rást, és fel­ki­ál­tott, ekkor a töb­bi­ek is fel­hagy­tak a továb­bi dula­ko­dás­sal, a kése­lő vád­lott és tár­sai autó­ba száll­tak és elhagy­ták a helyszínt.

A meg­szúrt férfi sérü­lé­sei élet­ve­szé­lye­sek vol­tak, szak­sze­rű és idő­sze­rű orvo­si beavat­ko­zás hiá­nyá­ban a halá­la is bekö­vet­kez­he­tett volna.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség az ügy­ben cso­por­tos, illet­ve fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te, vala­mint élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíróságra.