Főoldal » Hírek » Csoportos önbíráskodás és garázdaság lett a munkabérvitából- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­fél­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt hat férfi ellen, akik közül öten 2020. janu­ár ele­jén egy kis­kun­fél­egy­há­zi cég telep­he­lyén fenye­ge­tőz­ve és ron­gál­va köve­tel­ték a sze­rin­tük még járó mun­ka­bér kifi­ze­té­sét, majd vere­ke­dés ala­kult ki egyi­kük és a hato­dik vád­lott, a volt mun­ka­adó­juk között.

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak közül öten egy kis­kun­fél­egy­há­zi cég­nél dol­goz­tak, de 2020. janu­ár 6-án fel­mond­tak. Úgy gon­dol­ták, hogy nem kap­ták meg a nekik járó fize­tést, hanem csak jóval keve­sebb pénzt.

Emi­att más­nap dél körül elmen­tek a cég­hez és a telep­hely előtt elkezd­ték köve­tel­ni a sze­rin­tük még járó mun­ka­bért. Ennek során szó­vál­tás­ba keve­red­tek az egyik iro­dai alkal­ma­zot­tal. Köve­te­lé­sük kikény­sze­rí­té­se érde­ké­ben meg­fe­nye­get­ték és trá­gár módon szi­dal­maz­ták a fér­fit, vala­mint a telep­hely előtt par­ko­ló autó­ját meg­rug­dos­ták és egy vas­cső­vel meg­ron­gál­ták. Mind­ezek elle­né­re a köve­te­lé­sü­ket nem tel­je­sí­tet­ték.

Az egyik önbí­rás­ko­dó férfi koráb­ban érke­zett a hely­szín­re és már a telep­hely iro­dá­já­ban vitat­koz­ni kez­dett az elszá­mo­lás miatt az alkal­ma­zot­tal. A vita hevé­ben a kezé­vel bele­vá­gott egy nyom­ta­tó­ba, kife­lé jövet pedig letör­te az alkal­ma­zott gép­ko­csi­já­nak vissza­pil­lan­tó tük­rét.

Eköz­ben meg­je­lent a telep­hely előtt a hato­dik vád­lott, a koráb­bi mun­ka­adó, aki szó­vál­tás­ba keve­re­dett az elszá­mo­lá­si vita miatt a többi vád­lot­tal. A vita azon­ban eldur­vult, a volt mun­kál­ta­tó és a koráb­ban érke­ző vád­lott szi­dal­maz­ták egy­mást, a volt mun­kál­ta­tó com­bon rúgta a vád­lot­tat. Idő­köz­ben azon­ban meg­ér­kez­tek a rend­őrök, akik lefog­ták a hato­dik vád­lot­tat és meg­aka­dá­lyoz­ták a továb­bi vere­ke­dést.

A sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tak közül öt fér­fit a járá­si ügyész­ség cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, míg a volt mun­kál­ta­tó ellen garáz­da­ság bűn­tet­te a vád. Az ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­fél­egy­há­zi Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.