Főoldal » Archív » Csoportos rablás miatt felelnek a fiatalok

Rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség egy 21 éves, egy 16 éves és egy 17 éves fia­tal­lal szem­ben, akik Mát­ra­ve­re­bély­ben kira­bol­tak egy fér­fit.

A vád sze­rint a három fiú 2019. május 15-én dél­után Mát­ra­ve­re­bély­ben az utcán beszél­ge­tett, ami­kor meg­lát­ták a sér­tet­tet. Elha­tá­roz­ták, hogy elve­szik az érté­ke­it, követ­ni kezd­ték, majd ami­kor utol­ér­ték, a két fia­tal­ko­rú lefog­ta és egy ház­fal­nak szo­rí­tot­ta, míg fel­nőtt tár­suk a nála lévő pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. Mivel a sér­tett ennek nem tett ele­get, a férfi ököl­lel több­ször meg­ütöt­te őt, miköz­ben tovább­ra is a rémült férfi pén­zét köve­tel­te, aki azon­ban önként tovább­ra sem adta azt át neki. Emi­att a bán­tal­ma­zó­ja a zse­be­it átku­tat­ta és a pénzt szo­rí­tó kezé­nek ujja­it szét­fe­szít­ve tőle 8 000 forint kész­pénzt vett el.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a letar­tóz­ta­tás­ban lévő, bün­te­tett elő­éle­tű, fel­nőtt­ko­rú vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, vala­mint a vele szem­ben koráb­ban kisza­bott fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak elren­de­lé­sét, míg a két, szin­tén kény­szer­in­téz­ke­dés alatt álló fia­tal­ko­rú vád­lott javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­nek elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta vád­ira­tá­ban.