Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Csoportos verekedés a téren – videóval – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

Garáz­da­ság bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt négy fér­fi­val szem­ben, akik Orosz­lány bel­vá­ro­sá­ban vere­ked­tek össze. 

A vád­irat sze­rint 2022. május 1-jén, Orosz­lány­ban, két ittas férfi össze­ta­lál­ko­zott három másik fér­fi­val. A két ittas férfi szid­ta, fenye­get­te a három fér­fit, akik szó­vál­tás köz­ben meg­pró­bál­tak onnan elmen­ni. Az ittas fér­fi­ak azon­ban utá­nuk men­tek, szi­dal­maz­ták őket, elé­jük áll­tak vere­ke­dé­si szán­dék­kal. Ezt lát­ták az ittas fér­fi­ak női hoz­zá­tar­to­zói, akik a két fér­fit ellök­ték, tol­ták onnan. Az egyik ittas férfi a három férfi egyi­két meg­lök­te, aki viszont két­szer arcul pró­bál­ta ütni táma­dó­ját. A másik ittas férfi is meg­ütöt­te az előbb meg­lö­kött fér­fit, aki viszont az őt meg­ütő fér­fit a föld­re szo­rí­tot­ta. Három másik férfi a két dula­ko­dó fér­fit pró­bál­ta szétválasztani.

Ezután a két ittas férfi, vala­mint a meg­lö­kött és meg­ütött férfi vere­ke­dett egy­más­sal, őket a két nő és járó­ke­lők pró­bál­ták szét­vá­lasz­ta­ni. Ennek során az egyik elkö­ve­tő az egyik ittas fér­fit, akit egy járó­ke­lő éppen lefo­gott, ököl­lel kala­pács­ütés szerű moz­du­lat­tal fejen ütöt­te, ami­től a meg­ütött férfi elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét és a föld­re esett.

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség a cso­por­to­san elkö­ve­tett garáz­da­ság bűn­tet­te miatt benyúj­tott vád­irat­ban a négy elkö­ve­tő­vel szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re tett indítványt.