Főoldal » Hírek » Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség » Csűrbe zárt egy 83 éves bácsit a fiatal fiú - fotóval és korábban publikált videóval - a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Soron kívül állít­ja bíró­ság elé az ügyész­ség azt a 17 éves vád­lot­tat, aki előbb kira­bolt Nagy­ecse­den egy idős fér­fit, majd ezt köve­tő­en bezár­ta a csűr­be.

A vád­irat sze­rint a fia­tal­ko­rú rég­óta ismer­te az idős, egye­dül élő sér­tet­tet, aki­nél koráb­ban alkal­mi mun­ká­kat is vég­zett. 2020. októ­ber 6-án azzal a cél­lal indult el ott­hon­ról, hogy min­den­kép­pen pénzt fog sze­rez­ni a sér­tet­től, bűn­cse­lek­mény útján is. A kert felől köze­lí­tet­te meg a sér­tett ingat­la­nát, fel­lo­pa­ko­dott az udvar­ra, ahol azt látta, hogy a sér­tett a ház tera­szán reg­ge­li­zik. A bácsi kér­dő­re vonta a fiút, aki erre rög­tön pénzt köve­telt tőle, majd meg­fog­ta az idős férfi nya­kát, és lerán­tot­ta a föld­re. A kia­bá­ló sér­tett szá­ját a vád­lott a saját puló­ve­ré­vel befog­ta, majd a idős fér­fit az udvar hátsó részén lévő csűr­höz von­szol­ta, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te. A vád­lott elvet­te a sér­tett tele­fon­ját és kulcs­cso­mó­ját, majd bezár­ta a csűr­be, még a laka­tot is rányom­ta az ajtó­ra. A sér­tet­tet a szom­széd­ja sza­ba­dí­tot­ta ki.

A nagy­ecse­di rend­őrök két órán belül elfog­ták a 17 éves vád­lot­tat, őri­zet­be vet­ték, majd gya­nú­sí­tott­ként kihall­gat­ták. A vád­lott rész­le­tes beis­me­rő val­lo­mást tett, azóta pedig letar­tóz­ta­tás­ban várja sor­sá­nak ala­ku­lá­sát.

A Nyír­egy­há­zi Járá­si Ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, és aljas indok­ból elkö­ve­tett sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja a fiút. Az ügyész­ség sze­rint több évig tartó javí­tó­in­té­ze­ti neve­lést kell vele szem­ben alkal­maz­ni.

Az eljá­rás a Máté­szal­kai Járás­bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik.

A fotón a csűr lát­ha­tó, ahová a vád­lott bezár­ta a sér­tet­tet, a lin­ken elér­he­tő az a rend­őr­sé­gi videó, ame­lyen a fia­talt a rend­őr­ka­pi­tány­ság­ra kísé­rik.

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/2-oran-belul-elfogtak-a-rendorok