Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Darabosra törték béresük koponyáját, mert otthagyta őket

A Bács-Kiskun Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt vádat emelt egy jános­hal­mi apá­val és fiá­val szem­ben, akik a misz­lai tanyá­juk­ról más gaz­dá­hoz sze­gő­dött állat­gon­do­zót karók­kal súlyo­san bántalmazták.

A 60 éves jános­hal­mi férfi és 33 éves fia – az ügy vád­lott­jai - tehe­ne­ket tar­tot­tak egy misz­lai tanyán úgy, hogy az álla­tok gon­do­zá­sá­ra, fel­ügye­le­té­re embert fogad­tak. A sér­tett 2016 máju­sá­ban az álla­tok ellá­tá­sát 80 ezer forint fizet­ség, ezen felül szál­lás és étel fejé­ben vál­lal­ta. A férfi azon­ban fizet­sé­get júli­u­sig nem kapott. Ami­kor a gazda 2016. júli­us 7-én meg­je­lent Misz­lán, hogy az álla­to­kat és a gon­do­zót ellen­őriz­ze, ellen­ben sem fize­tést, sem élel­met nem vitt neki, a sér­tett úgy dön­tött, ott­hagy­ja mun­ka­adó­ját és más munka után néz.

Meg is egye­zett egy kör­nyék­be­li másik gaz­dá­val, aki­nél a sér­tett két nap múlva elkezd­te a mun­kát. Miu­tán kitu­dó­dott, hogy a férfi más­ho­va sze­gő­dött, követ­ke­ző éjjel tele­fo­non jól fize­tő munka ürü­gyén kicsal­ták az Alsó­mégy hatá­rán lévő köves úthoz. A sötét­ben mobil­te­le­fon­já­val vilá­gí­tó sér­tett­re ekkor koráb­bi gaz­dá­ja és annak fia karók­kal rátá­madt és ütle­gel­ni kezd­te azzal a fel­ki­ál­tás­sal, hogy „ezt azért kapod, mert eljöt­tél”. Egy idő után a sér­tett­nek sike­rült az út mel­let­ti kuko­ri­cás­ban elbúj­nia, így táma­dói fel­hagy­tak a továb­bi bán­tal­ma­zá­sá­val. Éjfél után nem sok­kal vadá­szok talál­tak rá a vérző sér­tett­re és ők hív­tak hozzá mentőt.

A sér­tett­nek a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a kopo­nyá­ja bal olda­lon dara­bos­ra tört, de a fején és a tér­dén több­szö­rö­sen repesz­tett, ron­csolt sérü­lé­se­ket szen­ve­dett. Súlyo­sabb követ­kez­mény­ként akár agy­zú­zó­dás is bekö­vet­kez­he­tett volna, amely élet­ve­szé­lyes sérü­lést jelent.

Az apát és a fiát az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel vádol­ja, amely 2-8 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő és velük szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A sza­bad­lá­bon lévő fér­fi­ak bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Tör­vény­szék fog dönteni.