Főoldal » Hírek » Darkweb, drog, bitcoin - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyész­ség jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelemmel vádol egy fér­fit, aki a dark­we­ben rend­sze­re­sen ren­delt kábí­tó­szert, ami­ért bit­co­in­nal fizetett.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a 22 éves moson­ma­gyar­óvá­ri férfi ebben az évben nyolc alka­lom­mal ren­delt kábí­tó­szert a dark­we­ben. Három meg­ren­de­lés siker­te­len volt, mert egy­szer nem fize­tett a meg­ren­de­lé­sért, két­szer pedig a kül­föld­ről érke­ző szál­lít­mány­hoz bel­föl­di pos­ta­szol­gál­ta­tást válasz­tott. Ötször azon­ban hoz­zá­ju­tott a kábí­tó­sze­rek­hez, ami­kért bit­co­in­nal fizetett.

Az össze­sen 200 g amfe­ta­min pasz­ta, a 350 db MDMA tab­let­ta, a 10 g MDMA kris­tály és az 5 db LSD bélyeg a férfi lakó­he­lyé­re meg­ér­ke­zett. A kábí­tó­sze­rek ható­anyag tar­tal­ma meg­ha­lad­ja a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát, annak 291.9 %-a.

A vád­lott ter­hé­re rótt bűn­cse­lek­mény öt évtől húsz évig vagy élet­fogy­tig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az érde­mi dön­tést vár­ha­tó­an a Győri Tör­vény­szék fogja meg­hoz­ni az ügyben.