Főoldal » Hírek » Rendezvények » Deák Ferenc-díjat kapott dr. Barta Márton legfőbb ügyészségi osztályvezető ügyész

A Deák Ferenc-díj Tes­tü­let szer­ve­zé­sé­ben 2018. októ­ber 17-én 12:00 óra­kor a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra klub­ter­mé­ben került sor a jogá­szi hiva­tás­ren­dek Deák Ferenc-díja 2018. évi ünne­pé­lyes átadására.

A díj­át­adó ünnep­sé­get dr. Báná­ti János a Magyar Jogász Egy­let alel­nö­ke­ként nyi­tot­ta meg, majd dr. Kintzly Péter a kúria elnö­ké­nek sze­mé­lyi tit­ká­ra ismer­tet­te a Deák Ferenc-díj ala­pí­tó okira­tát.

Ezt köve­tő­en került sor az ünne­pé­lyes díjátadásra.

A Deák Ferenc-díj Tes­tü­let tag­ja­ként a díja­kat adományozták:

Dr. Sulyok Tamás az Alkot­mány­bí­ró­ság elnöke

Dr. Darák Péter a Kúria elnöke

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész

Dr. Tóth Mihály az MTA Jog­tu­do­má­nyi Bizott­sá­gá­nak elnöke

Dr. Báná­ti János a Magyar Ügy­vé­di Kama­ra elnöke

Dr. Tóth Ádám a Magyar Orszá­gos Köz­jegy­zői Kama­ra elnöke

Dr. Szép Tibor a Magyar Köz­igaz­ga­tá­si Tár­sa­ság elnöke

Dr. Sár­közy Tamás a Magyar Jogász Egy­let elnöke

A díja­zot­ta­kat  dr. Kintzly Péter méltatta.

A díja­kat kapták:

Dr. Tal­li­án Blan­ka kúri­ai tanácselnök

Dr. Barta Már­ton leg­főbb ügyész­sé­gi osz­tály­ve­ze­tő ügyész

Dr. Lévay Mik­lós kri­mi­no­ló­gus, egye­te­mi tanár

Dr. Probst­ner Ilona ügy­véd, kama­rai fegyel­mi főmegbízott

Dr. Szili Zol­tán közjegyző

Dr. Bálint József Mik­lós cím­ze­tes főjegyző

Vége­ze­tül dr. Rata­tics Zsu­zsan­na a Deák Ferenc-díj Tes­tü­let tit­ká­ra meg­kö­szön­te az ado­má­nyo­zók köz­re­mű­kö­dé­sét és köszön­töt­te a díjazottakat.