Főoldal » Archív » Dédnagyapját rabolta ki barátjával fiatalkorú lány

A vád­lot­tak­nak minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt kell felel­ni­ük a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon.

2016. novem­ber 24-én a késő dél­utá­ni órák­ban egy fia­tal­ko­rú lány, az ügy I. rendű vád­lott­ja és barát­ja, a szin­tén fia­tal­ko­rú II. rendű vád­lott a fiú konyá­ri laká­sán tar­tóz­kod­tak.

18 óra körü­li idő­ben meg­ér­ke­zett a csa­lád­hoz a lány déd­nagy­ap­ja, a 85 éves sér­tett, aki név­nap­ján fel­kö­szön­töt­te a II. rendű vád­lott any­ját.

Az idős férfi az aznap fel­vett nyug­dí­já­ból meg­ma­radt pénzt magá­nál tar­tot­ta és az este folya­mán a zakó­ja belső zse­bé­ből 3000,- forin­tot adott édes­ség­re az egyik kis­ko­rú gyer­mek­nek. A ház­ban tar­tóz­ko­dók így meg­lát­ták, hogy a sér­tett­nél jelen­tő­sebb pénz­összeg van.

A sér­tett a ven­dég­ség­ből 19 óra körü­li idő­ben egye­dül, gya­log indult haza. Rövid idő eltel­té­vel elő­ze­tes meg­ál­la­po­dá­suk­nak meg­fe­le­lő­en a vád­lot­tak az idős férfi után men­tek, a fia­tal­ko­rú barát hátul­ról átka­rol­ta a sér­tett nya­kát, maga felé húzta, így meg­aka­dá­lyoz­ta őt a tovább­ha­la­dás­ban. Ekkor a férfi elé lépett a lány és a lefo­gott déd­ap­ja zakó­já­ból kivett 60.000,- forin­tot, majd barát­já­val elsza­ladt.

Az idős férfi a bűn­cse­lek­mény során sérü­lést nem szen­ve­dett.

A rend­őr­ség a vád­lot­ta­kat rövid időn belül elfog­ta, tőlük lefog­lalt 46.000,- forin­tot, ezál­tal a sér­tett­nek a bűn­cse­lek­ménnyel oko­zott kár nagyobb rész­ben meg­té­rült.

A Deb­re­ce­ni Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak ellen társ­tet­tes­ként, a bűn­cse­lek­mény fel­is­me­ré­sé­re, elhá­rí­tá­sá­ra korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban az ügyész a vád­lot­tak javí­tó­in­té­ze­ti neve­lé­sé­nek elren­de­lé­sét indít­vá­nyoz­ta azzal, hogy a járás­bí­ró­ság a sér­tett kár­té­rí­té­si igé­nyét is érdem­ben bírál­ja el.