Főoldal » Archív » Dél-koreai újságíró sérelmére csalás, ítélet három napon belül

Pénz­vál­tá­sos csa­lás­sal szer­zett pénzt egy kül­föl­di újság­író­tól; a kerü­le­ti ügyész­ség bíró­ság elé állí­tot­ta, fel­füg­gesz­tett fog­ház­ra ítélték.

A vád sze­rint egy kül­föl­di férfi 2019. júni­us 4-én, az esti órák­ban, az V. kerü­let­ben, egy pénz­vál­tó előtt meg­szó­lí­tot­ta a sér­tet­tet, egy dél-koreai újság­írót, aki a Dunán tör­tént bal­eset miatt tar­tóz­ko­dik Magyar­or­szá­gon. A ter­helt fel­aján­lot­ta, hogy forint­ra vált­ja a sér­tett valu­tá­ját, azon­ban való­já­ban for­ga­lom­ból kivont belo­rusz rubelt adott át, és távo­zott az átvett 500 ame­ri­kai dol­lár­ral. A sér­tett ellen­őriz­tet­te a pénzt, majd ész­lel­ve a csa­lást, rend­őri segít­sé­get kért. Az újság­író a csaló után ment, meg­lát­ta, és vissza­tar­tot­ta, amíg a rend­őr­ség a hely­szín­re ért. A ter­helt ekkor vissza­ad­ta a valu­tát, így az oko­zott kár megtérült.

A Buda­pes­ti V. és XIII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a kül­föl­di ter­hel­tet három napon belül bíró­ság elé állí­tot­ta csa­lás vét­sé­ge miatt. A bíró­ság a mai napon a vád­lot­tat vád sze­rint bűnös­nek mond­ta ki, és 4 hónap fog­ház­bün­te­tés­re ítél­te, a bün­te­tés vég­re­haj­tá­sát 1 év 6 hónap pró­ba­idő­re felfüggesztette.

 Az íté­let jogerős.