Főoldal » Archív » Diáktársát bántalmazta egy lány a tanórán Miskolcon

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség garáz­da­ság miatt emelt vádat egy alig 20 éves lánnyal szem­ben, mert a mate­ma­ti­ka órán rátá­madt osztálytársára.

A vád­lott lány 2015 ápri­li­sá­ban reg­gel érke­zett a taní­tás­ra egy mis­kol­ci szak­is­ko­lá­ba. Amint bement a tan­te­rem­be, egyik osz­tály­társ­nő­je egy koráb­bi dolog miatt nevet­ni kez­dett rajta. Ezen ő fel­dü­hö­dött, majd egy padot is fél­re­dob­va oda­ment a sér­tett­hez, pofon vágta és a haját is megtépte.
Már tar­tott az óra, ami­kor a vád­lott ismét fel­pat­tant, oda­ment tár­sá­hoz, ismét pofon ütöt­te és rug­dos­ni kezd­te. Cse­lek­mé­nyét csak a tanár fel­szó­lí­tá­sá­ra hagy­ta abba. Maga­tar­tá­sa az osz­tály­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat vál­tott ki.

Aznap dél­után a vád­lott lány busszal érke­zett lakó­he­lyé­re, egy Mis­kolc mel­let­ti kis­te­le­pü­lés­re. A busz­meg­ál­ló­ban össze­ta­lál­ko­zott a dél­előtt meg­vert lány test­vé­re­i­vel. Ők szá­mon kér­ték rajta az isko­lá­ban tör­tén­te­ket, majd dula­ko­dás kez­dő­dött a három lány között. Ennek során a föld­re estek, ahol köl­csö­nö­sen ütle­gel­ték egymást.

Az ügyész­ség mind­hár­muk­kal szem­ben garáz­da­ság bűn­tet­te, a dél­előtt az isko­lá­ban vere­ke­dő lánnyal szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt is vádat emelt. Mivel már mind­annyi­an fel­nőtt korú­ak, velük szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.