Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Dílereket tartóztatott le a bíróság hétvégén

A Békés­csa­bai Járá­si Ügyész­ség kábí­tó­szer keres­ke­de­lem bűn­tet­te miatt kez­de­mé­nyez­te egy 38 éves békés­csa­bai férfi és élet­tár­sa, egy 34 éves békés­csa­bai nő, vala­mint egy 24 éves békés­csa­bai férfi letar­tóz­ta­tá­sát, akik kábí­tó­szert árusítottak.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint az élet­tár­sak 2019. év eleje óta, míg 24 éves tár­suk 2018. nyara óta Békés­csa­bán, külön­bö­ző hely­szí­ne­ken több sze­mély­nek napi rend­sze­res­ség­gel érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szer­nek minő­sü­lő anya­go­kat, töb­bek között marihuánát.

A kény­szer­in­téz­ke­dés kez­de­mé­nye­zé­sé­re egy­részt a szö­kés, elrej­tő­zés veszé­lye miatt került sor, más­részt, mert alap­pal fel­té­te­lez­he­tő, hogy a gya­nú­sí­tot­tak sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a még fel nem lelt tár­gyi bizo­nyí­té­ko­kat elrej­te­nék, meg­sem­mi­sí­te­nék vagy a még ki nem hall­ga­tott tanú­kat befo­lyá­sol­nák, és így a bizo­nyí­tás ered­mé­nyét veszé­lyez­tet­nék, ille­tő­leg a bűn­is­mét­lés veszé­lye is fennáll.

A Békés­csa­bai Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a gya­nú­sí­tot­tak letar­tóz­ta­tá­sát 1 hónap­ra elrendelte.

A rend­őr­ség által készí­tett fotók és videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/terjesztok-orizetben-fogyasztok-rendorkezen