Főoldal » Hírek » Pest Vármegyei Főügyészség » DNS minta alapján került kézre a betörő, aki 62 millió forintot lopott el egy tököli házból - vádemelés- a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki egy betö­rés­sel több, mint 62 mil­lió forin­tot szer­zett meg.

 A vád sze­rint a férfi 2018 őszén olyan infor­má­ci­ó­hoz jutott misze­rint egy tökö­li ház­ban nagyobb össze­gű kész­pénz tárol­hat­nak. 2018. szep­tem­ber 26-án – ami­kor senki nem volt ott­hon – az elkö­ve­tő a meg­erő­sí­tett ajtót befe­szí­tet­te és átku­tat­ta az ingatlant.

Az ott lévő szé­fet is fel­tör­te és abból, vala­mint az ingat­lan más része­i­ből 62 mil­lió forint – több sér­tett tulaj­do­nát képe­ző – kész­pénzt és mint­egy két­mil­lió forint érté­kű ékszert tulaj­do­ní­tott el.

A szi­get­szent­mik­ló­si rend­őrök fel­de­rí­té­se foly­tán sike­rült a tet­test a hely­szí­nen rög­zí­tett DNS minta alap­ján beazonosítani.

Az ügy­ben a Szi­get­szent­mik­ló­si Járá­si Ügyész­ség – a sér­tet­tek szá­má­hoz iga­zo­dó­an – több­rend­be­li lopá­si cse­lek­mény miatt emelt vádat az elkö­ve­tő ellen.