Főoldal » Hírek » Dohánybolt többszörös visszaeső kirablójának büntetése- a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség, mint másod­fo­kú ügyész­ség sike­re­sen indít­vá­nyoz­ta az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sát abban az ügy­ben, amely­ben egy férfi egy dohány­bol­tot gáz- és riasz­tó­fegy­ver­rel rabolt ki.

Érde­kes­sé­ge az ügy­nek, hogy a fér­fit több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ölés bűn­tet­te és kifosz­tás bűn­tet­te miatt 1989-ben halál­bün­te­tés­re ítél­ték. Ugyan­eb­ben az évben a bün­te­té­sét kegye­lem­ből élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­tés­re vál­toz­tat­ták át. A bün­te­té­sé­ből 2009-ben fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tot­ták. A fel­té­te­les sza­bad­ság ideje alatt elkö­ve­tett újabb bűn­cse­lek­mé­nyek miatt két­szer bör­tön­bün­te­tés­re ítél­ték. Az élet­fogy­tig tartó fegy­ház­bün­te­té­se vég­re­haj­tá­sá­nak a foly­ta­tá­sá­ra 2018. októ­ber 29-én kel­lett volna büntetés-végrehajtási inté­zet­ben jelent­kez­nie. A behí­vás­nak nem tett ele­get, szö­kés­ben volt, ami­kor a rab­lást elkövette.

A jog­erős íté­le­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi magá­hoz vette az enge­dély nél­kül tar­tott gáz- és riasz­tó­fegy­ve­rét és egy szom­bat­he­lyi dohány­bolt­hoz ment. Ott masz­kot húzott a fejé­re, az eladó­nő­re sze­gez­te a fegy­vert, tőle a napi bevé­tel átadá­sát köve­tel­te. A nő közöl­te vele, hogy átad­ja a pénzt, csak ne bánt­sa. A férfi ennek elle­né­re az eladót több­ször arcon lőtte, meg­ütöt­te, súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott a nőnek. A férfi végül 185.655 forint bevé­tel­lel elme­ne­kült a hely­szín­ről. Az első­fo­kú bíró­ság a fér­fit élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben és rab­lás bűn­tet­té­ben mond­ta ki bűnös­nek, 12 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítélte.

Védel­mi fel­leb­be­zés miatt az eljá­rás másod­fo­kon folytatódott.

A Győri Íté­lő­táb­la – az ügyé­szi állás­pont­tal egyet­ért­ve – a külö­nös vissza­eső­nek is minő­sü­lő férfi bün­te­té­sét a kiemel­ke­dő tár­gyi súlyú bűn­cse­lek­mé­nyek hal­ma­za­tá­ra figye­lem­mel, helybenhagyta.