Főoldal » Hírek » Dohányboltot akart kirabolni - videóval - Vas Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sár­vá­ri Járá­si Ügyész­ség fel­fegy­ver­kez­ve elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat azzal a fér­fi­val szem­ben, aki meg­pró­bált kira­bol­ni egy dohányboltot.

A vád­irat sze­rint a meg­vá­dolt férfi 2022 decem­be­ré­ben fejé­re húzott kapuc­ni­ban és az arcát rész­ben elta­ka­ró orvo­si maszk­ban bement egy sár­vá­ri dohány­bolt­ba, ahol két doboz ciga­ret­tát kért. Mielőtt a dohány­ter­mé­ke­ket kifi­zet­te volna, a vád­lott elő­vet­te egy kést, azt fenye­ge­tés­kép­pen az eladó­ra fogta, miköz­ben kész­pénz átadá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel. A sér­tett a köve­te­lés­nek nem tett ele­get, ezért a férfi még három­szor meg­is­mé­tel­te a fel­szó­lí­tást. A dohány­bolt alkal­ma­zott­ja tovább­ra sem tel­je­sí­tet­te a pénz­kö­ve­te­lést, ezért az elkö­ve­tő a kést eltet­te és távo­zott az üzletből.

A járá­si ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó fegy­ház­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben, aki­nek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Sár­vá­ri Járás­bí­ró­ság fog dönteni.