Főoldal » Hírek » Rendezvények » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész átadta a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Ügyészség új épületét - FOTÓVAL

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2019. már­ci­us 28-án átad­ta a Buda­pes­ti XVIII. és XIX. Kerü­le­ti Ügyész­ség XVIII. kerü­let, Üllői út 455. szám alat­ti új székházát.

Az épü­let­tel meg­szű­nik az ügyé­szek eddi­gi zsú­folt, a mun­ka­vég­zést meg­ne­he­zí­tő elhe­lye­zé­se. Ennek köszön­he­tő­en az ügyé­szi munka egy kényel­mes, a modern épí­té­sze­ti irány­el­vek­nek is meg­fe­le­lő, kor­sze­rű iro­da­ház­ban folytatódhat.

Az Üllői úton, Pest­szent­lő­rinc szí­vé­ben, jó meg­kö­ze­lít­he­tő­ség­gel bíró, igé­nye­sen kiala­kí­tott épü­let a mai kor elvá­rá­sa­it maxi­má­li­san kielégíti.

A 2006-ban, jó minő­ség­ben, par­ko­sí­tott gép­ko­csi­be­ál­lá­si lehe­tő­ség­gel fel­épí­tett épü­le­tet a Leg­főbb Ügyész­ség vásá­rol­ta meg, és ala­kí­tot­ta át. Ennek kere­té­ben a három­szin­tes, 1300 m2 össz­te­rü­le­tű szék­ház­ban meg­fe­le­lő mére­tű iro­dá­kat, mind a kerü­le­ti ügyész­ség, mind a Fővá­ro­si Főügyész­ség ira­ta­i­nak befo­ga­dá­sá­ra alkal­mas irat­tá­rat, továb­bá ügy­fél­fo­ga­dó, kihall­ga­tó és egyéb funk­ci­o­ná­lis és kiszol­gá­ló helyi­sé­ge­ket ala­kí­tot­tak ki. A beru­há­zás össze­sen 664,6 mil­lió forint­ból való­sult meg. Az épü­let­be­szer­zés és átala­kí­tás tel­jes fede­ze­tét az ügyész­ség költ­ség­ve­té­se biztosította.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész az ünnep­sé­gen, a meg­hí­vott ven­dé­gek előtt – tör­té­ne­ti átte­kin­tést köve­tő­en – hang­sú­lyoz­ta, hogy az ügyé­szi szer­ve­zet évti­ze­dek óta meg­bíz­ha­tó, kiszá­mít­ha­tó és magas szín­vo­na­lon tel­je­sí­tő ténye­ző­je Magyar­or­szá­gon a jog­biz­ton­ság­nak és a jog­egy­ség­nek. Ezt a magas szín­vo­na­lat, és az ügyé­szi munka hiva­tás­ként való meg­élé­sét hiva­tott biz­to­sí­ta­ni az az inf­ra­struk­tu­rá­lis fej­lesz­té­si folya­mat is, amely­nek egyik állo­má­sa az új ügyész­sé­gi épület.

A sza­lag átvá­gá­sá­val a leg­főbb ügyész bir­tok­ba adta az új épü­le­tet a kerü­le­ti ügyész­ség dolgozóinak.