Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész átadta az Encsi Járási Ügyészség új épületét - fotókkal

Az ügyész­ség nagy figyel­met for­dít az épü­le­tei kor­sze­rű­sí­té­sé­re, ami­nek újabb pél­dá­ja a most átadott ügyész­sé­gi épület.

Az átadó ünnep­sé­gen elhang­zott beszé­dé­ben Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy inf­ra­struk­tu­rá­lis új hon­fog­la­lás­ra van szük­ség az igaz­ság­szol­gál­ta­tás terü­le­tén is. Az embe­rek­nek azt kell érez­ni­ük, hogy az igaz­ság­szol­gál­ta­tás épü­le­tei olyan temp­lo­mok, ahol bíz­hat­nak az objek­tív igaz­ság kide­rí­té­sé­ben, sze­mé­lyük, vagyo­nuk, érté­ke­ik megvédésében.

Az Encsi Járá­si Ügyész­ség koráb­ban a Magyar Állam tulaj­do­ná­ban lévő váro­si iro­da­ház­ban műkö­dött, mely­nek hasz­ná­la­tán az Encsi Járás­bí­ró­ság­gal osz­to­zott. A járás­bí­ró­ság műkö­dé­se kap­csán fel­me­rült egyre jelen­tő­sebb hely­igény indo­kolt­tá tette, hogy az épü­let a bíró­ság kizá­ró­la­gos hasz­ná­la­tá­ba kerül­jön, így a járá­si ügyész­ség elhe­lye­zé­sé­re a város­ban meg­fe­le­lő meg­ol­dást kel­lett találni.

Az új ügyész­sé­gi szék­ház­nak helyet adó, Encs bel­vá­ro­sá­ban talál­ha­tó, önkor­mány­za­ti tulaj­do­nú, beépí­tet­len tel­ket a helyi kép­vi­se­lő­tes­tü­let dön­té­se nyo­mán vásá­rol­ta meg az ügyész­ség. Az épí­té­si mun­ká­la­tok 2018 szep­tem­be­ré­ben kez­dőd­tek el, a beru­há­zás tel­jes – 312 mil­lió forin­tos – fede­ze­tét az ügyész­ség költ­ség­ve­té­se biztosította.

Az épít­ke­zés 2019 decem­be­ré­ben feje­ző­dött be, mely­nek ered­mé­nye­ként a járá­si ügyész­ség igé­nye­it min­den tekin­tet­ben kielé­gí­tő, modern iro­da­épü­let jött létre, amely mél­tó­kép­pen tes­te­sí­ti meg az ügyész­ség­nek a tár­sa­da­lom­ban betöl­tött sze­re­pét. A kör­nye­ze­té­be esz­té­ti­kai szem­pont­ból is kivá­ló­an illesz­ke­dő új szék­ház köz­vet­le­nül szom­szé­dos a helyi bíró­sá­gi és rend­őr­sé­gi épü­le­tek­kel, amely az ügyész­sé­gi dol­go­zók napi mun­ka­vég­zé­sét, a társ­ha­tó­sá­gok­kal való együtt­mű­kö­dé­sét jelen­tő­sen megkönnyíti.

Az épü­let­ben az egyéb funk­ci­o­ná­lis és kiegé­szí­tő helyi­sé­gek mel­lett, veze­tő ügyé­szi iroda és tár­gya­ló, hat ügyé­szi iroda, kihall­ga­tó helyi­ség és kor­sze­rű, nagy befo­ga­dó­ké­pes­sé­gű irat­tár kapott helyet.