Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész az új osztrák legfőbb ügyésznél tett Bécsben látogatást – fotóval – a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A magyar leg­főbb ügyész és oszt­rák kol­lé­gái közöt­ti folya­ma­tos, hosszú évek­re vissza­nyú­ló, kivá­ló együtt­mű­kö­dés újabb feje­ze­te kez­dő­dött azzal a két­na­pos talál­ko­zó­val, amely 2024. már­ci­us 20-21. között zaj­lott Ausztriában.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész Mar­git Wach­ber­ger oszt­rák leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra érke­zett az oszt­rák fővá­ros­ba. Az oszt­rák leg­főbb ügyész 2023 novem­be­ré­től veze­ti az Oszt­rák Köz­tár­sa­ság Leg­főbb Ügyész­sé­gét, így a mos­ta­ni talál­ko­zó a felek közöt­ti első hiva­ta­los láto­ga­tás volt.

A kötet­len mun­ka­meg­be­szé­lé­sen a felek a két ország ügyész­sé­ge­it érin­tő aktu­á­lis kér­dé­sek­ről szá­mol­tak be, így az oszt­rák leg­főbb ügyész az oszt­rák bün­tet­he­tő­sé­gi kor­ha­tár­ral kap­cso­la­tos eset­le­ges jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­so­kat és egyes bizo­nyí­té­kok fel­hasz­ná­lá­sát érin­tő alkot­mány­bí­ró­sá­gi dön­té­se­ket, míg Polt Péter leg­főbb ügyész a kiegé­szí­tő pót­ma­gán­vád intéz­mé­nyét ismertette.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a talál­ko­zó során a grázi helyi ügyész­sé­gen is láto­ga­tást tett, ahol Bri­git­te Ste­ger veze­tő ügyésszel tar­tott megbeszélést.

Dr. Polt Péter legfőbb ügyész és Margit Wachberger osztrák legfőbb ügyész kollégái társaságában