Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész előadást tartott a Miskolci Egyetem nemzetközi konferenciáján

A Mis­kol­ci Egye­tem Állam – és Jog­tu­do­má­nyi Kara a Hei­del­berg Egye­tem Jogi Kará­val közö­sen nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­át tar­tott már­ci­us ele­jén Mis­kol­con. A kon­fe­ren­cia témá­ja a klíma – és kör­nye­zet­vé­de­lem volt. A leg­ak­tu­á­li­sabb kér­dé­se­ket nem kizá­ró­lag jogi, hanem más tudo­mány­te­rü­le­tek néző­pont­já­ból is igye­kez­tek meg­vi­tat­ni a résztvevők.

A nyi­tó­elő­adást Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész tar­tot­ta a „Kör­nye­zet­vé­de­lem az Euró­pai Uni­ó­ban (Green Deal) – gya­kor­la­ti tapasz­ta­la­tok Magyar­or­szá­gon az ügyész­ség szem­szö­gé­ből” címmel.

A Hum­boldt Ala­pít­vány támo­ga­tá­sá­val lét­re­jött kon­fe­ren­ci­án továb­bi hazai és kül­föl­di, elmé­le­ti és gya­kor­la­ti szak­em­be­rek osz­tot­ták meg tudásukat.

A fotók az egye­tem képei.