Főoldal » Archív » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész országgyűlési beszámolója az ügyészség 2015. évi tevékenységéről

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész tava­lyi évről szóló – a mai napon benyúj­tott – ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­já­ból kitű­nő­en, vál­to­zat­la­nul sta­bil, jó ered­mé­nye­ket mutat és kel­lő­en gyors az ügyész­sé­gi munka. Az ügyész­ség tör­vé­nye­sen, az anya­gi igaz­ság szem előtt tar­tá­sá­val végzi feladatait.

Saj­tó­köz­le­mény a leg­főbb ügyész ország­gyű­lé­si beszámolójáról

A leg­főbb ügyész ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­ja az ügyész­ség 2015. évi tevékenységéről