Főoldal » Hírek » Rendezvények » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész Peter Frank német szövetségi legfőbb ügyésznél tett látogatásáról

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész – német kol­lé­gá­ja meg­hí­vá­sá­ra – 2018. ápri­lis 25-én Karls­ru­hé­ban talál­ko­zott Peter Frank szö­vet­sé­gi leg­főbb ügyésszel.

A láto­ga­tás során véle­ményt cse­rél­tek aktu­á­lis kér­dé­sek­ről, így külö­nö­sen a ter­ro­riz­mus­sal és a kíber­bű­nö­zés­sel kap­cso­la­tos gya­kor­la­ti tapasztalatokról.

A felek meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy szo­ros az együtt­mű­kö­dés és kivá­ló a kap­cso­lat a két ország ügyé­szi szer­ve­ze­te között.

Dr. Polt Péter a talál­ko­zó végén magyar­or­szá­gi láto­ga­tás­ra invi­tál­ta német kol­lé­gá­ját, aki elfo­gad­ta a meghívást.

Dr. Polt Péter és Peter Frank talál­ko­zó­ja Karls­ru­hé­ban 2018. 04. 25-én