Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész videóüzenete az ügyészség 2021. évi tevékenységéről

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész benyúj­tot­ta az Ország­gyű­lés­nek az ügyé­szi szer­ve­zet mun­ká­já­ról szóló éves beszá­mo­ló­ját, amely­nek leg­fon­to­sabb meg­ál­la­pí­tá­sa­it vide­ó­üze­net­ben fog­lal­ta össze.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a vide­ó­üze­ne­té­ben kiemel­te, hogy a tava­lyi év – amely­ben Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge a fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ját ünne­pel­te – a mun­ka­szer­ve­zés szem­pont­já­ból a 2020-as esz­ten­dő­re hason­lí­tott. Egy sor, a pan­dé­mia miatt beve­ze­tett intéz­ke­dés hatá­lyos maradt és a gya­kor­lat azt iga­zol­ta, hogy ezek közül néhá­nyat – a tör­vé­nyes kere­te­ket, a jog­ál­la­mi­sá­gi kri­té­ri­u­mo­kat betart­va – hosszú távon is érde­mes fenntartani.

2021-ben az ügyész­ség a vád­eme­lé­sek 74,5%-ában bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra tett indít­ványt. Ezek­ben az eljá­rá­sok­ban a bíró­ság – a tör­vé­nyi fel­té­te­lek fenn­ál­lá­sa ese­tén – az ira­tok alap­ján hoz ügy­dön­tő hatá­ro­za­tot. Ez a meg­ol­dás nem sérti a tisz­tes­sé­ges eljá­rás elvét, hiszen – az ügyész­ség mel­lett – a ter­helt és a védő is tár­gya­lás tar­tá­sát kér­he­ti, ha nem ért egyet a hatá­ro­zat­ban foglaltakkal.

Hason­ló­an fon­tos, az eljá­rá­so­kat gyor­sí­tó esz­köz az úgy­ne­ve­zett „mér­té­kes indít­vány” alkal­ma­zá­sa, vagy­is ami­kor az ügyész­ség indít­ványt tesz a jog­hát­rány konk­rét mér­té­ké­re arra az eset­re, ha a ter­helt a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri, és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról. A tapasz­ta­lat azt mutat­ja, hogy a szám­sze­rű for­má­ban meg­fo­gal­ma­zott vár­ha­tó bün­te­tés beis­me­rés­re ösz­tön­zi a vád­lot­ta­kat. 2021-ben a bíró­ság csak­nem tíz­ezer ter­helt beis­me­rő val­lo­má­sát fogad­ta el elő­ké­szí­tő ülésen.

Az ügyész­ség mun­ká­já­nak meg­íté­lé­se szem­pont­já­ból kiemel­ke­dő muta­tó, hogy tavaly a bíró­sá­gok a vád­lot­tak 87,9%-át érin­tő­en min­den tekin­tet­ben az ügyé­szi vád­dal egye­ző dön­tést hoz­tak. Az ügyé­szi munka szak­sze­rű­sé­gét jelzi, hogy a bíró­ság dön­té­sei ilyen arány­ban iga­zol­ták vissza a szak­mai álláspontunkat.

Fon­tos kiemel­ni, hogy tavaly 5,2%-kal, tíz év alatt pedig a har­ma­dá­ra csök­kent a regiszt­rált bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Külön örven­de­tes, hogy a tár­sa­da­lom­ra nézve leg­ve­szé­lye­sebb, élet elle­ni cse­lek­mé­nyek száma, némi meg­tor­pa­nás után, 2021-ben ismét csök­kent. Ugyan­ak­kor az olyan cse­lek­mé­nyek, mint az ember­csem­pé­szés, illet­ve az infor­má­ci­ós rend­szer vagy adat meg­sér­té­se, gya­ko­rib­bá vál­tak az elmúlt évben.

A gaz­da­sá­gi bűn­cse­lek­mé­nyek szig­ni­fi­kán­san nem vál­toz­tak. Jel­lem­ző e bűn­cse­lek­mé­nyek­re a bonyo­lult tény­be­li és jogi meg­íté­lés, amely az eljá­ró ügyé­szek­től spe­ci­á­lis szak­mai fel­ké­szült­sé­get és ala­pos, pre­cíz mun­kát igényel

A tava­lyi évről benyúj­tott beszá­mo­ló rész­le­te­sen fog­lal­ko­zik a kor­rup­ció kér­dé­sé­vel. Ezzel össze­füg­gés­ben nem sza­bad meg­fe­led­kez­ni arról, hogy Magyar­or­szág kor­rup­ci­ós hely­ze­té­nek szub­jek­tív – per­cep­ci­ós, érzé­ke­lé­si fel­mé­ré­se­ken ala­pu­ló – meg­íté­lé­se koránt­sem azo­nos az objek­tív tények­kel. A kor­rup­ci­ót jelző objek­tív ada­tok azt mutat­ják, hogy Magyar­or­szág hely­ze­te – az egész­ség­ügyi szek­tort leszá­mít­va – nem tér el az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­i­ban tapasz­tal­ha­tó átlagtól.

A tár­sa­dal­mi igé­nyek­kel össz­hang­ban, egyre fon­to­sabb az ügyész­ség köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge. 2021-ben az előző évhez képest mint­egy 20%-kal nőtt az ikta­tott ese­tek száma. Külön érde­mes kiemel­ni a meg­dup­lá­zó­dott számú kör­nye­zet­vé­del­mi ügye­ket, ame­lyek­ben az ügyé­szek szo­ro­san együtt­mű­köd­nek a kör­nye­zet­vé­del­mi ható­sá­gok­kal, illet­ve szük­ség ese­tén a bün­te­tő­jo­gi szak­ág­gal. Ugyan­csak fel­ér­té­ke­lő­dött az ügyész­ség fogyasz­tó­vé­de­lem­mel össze­füg­gő tevé­keny­sé­ge, mint ahogy nőt­tek a gyermek-, ifjúság- és csa­lád­vé­de­lem terü­le­té­re tar­to­zó intézkedései.

Ahogy a koráb­bi évek­ben, tovább­ra is kivá­ló­ak az ügyész­ség nem­zet­kö­zi kapcsolatai.

Külön kieme­lést érde­mel az Euró­pai Csa­lás Elle­ni Hiva­tal­lal (OLAF) való együtt­mű­kö­dés. 2021-ben az OLAF két igaz­ság­ügyi aján­lást tett a magyar ügyész­ség­nek. Mind­két eset­ben az aján­lás a már folya­mat­ban lévő nyo­mo­zás­ban került érté­ke­lés­re. Az OLAF egyre több­ször olyan ügy­ben tesz igaz­ság­ügyi aján­lást, amely­ben már folyik hazánk­ban nyo­mo­zás. Évről évre folya­ma­to­san csök­ken az OLAF magyar ügyész­ség­hez eljut­ta­tott igaz­ság­ügyi aján­lá­sa­i­nak a száma.   Meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy min­den igaz­ság­ügyi aján­lást nyo­mo­zás követ Magyar­or­szá­gon. Az OLAF leg­utób­bi, 2021-re vonat­ko­zó éves jelen­té­sé­ből kitű­nik, hogy a magyar ügyész­ség az elmúlt öt évben az OLAF ügyek 67 %-ában emelt vádat. Ez a szám kima­gas­ló ered­mény, hiszen közel a dup­lá­ja a 35%-os uniós átlag­nak. Ide kap­cso­ló­dó fon­tos fej­le­mény, hogy a magyar ügyész­ség és az OLAF 2022 feb­ru­ár­já­ban mun­ka­meg­ál­la­po­dás­ban erő­sí­tet­te meg az eddig is kivá­ló együttműködését.

Ugyan­csak jó mun­ka­kap­cso­la­tot sike­rült kiala­kí­ta­ni az Euró­pai Ügyész­ség­gel (EPPO) is, 2021 ápri­li­sá­ban – a koráb­ban meg­kez­dett egyez­te­té­sek ered­mé­nye­ként, a nem csat­la­ko­zott orszá­gok közül első­ként és eddig egye­dü­li­ként – a magyar leg­főbb ügyész és az Euró­pai Ügyész­ség főügyé­sze alá­ír­ta a két intéz­mény közöt­ti együtt­mű­kö­dé­si megállapodást.

Dr. Polt Péter utalt rá, hogy a jár­vány mel­lett, az idén feb­ru­ár­ban kez­dő­dött hábo­rú és az ener­gia­vál­ság követ­kez­mé­nyei is nehe­zí­tik a min­den­nap­ja­in­kat. Ezzel kap­cso­lat­ban a leg­főbb ügyész kiemel­te, hogy „az ügyész­ség veze­té­se azon dol­go­zik, hogy a szer­ve­zet a lehe­tő leg­gyor­sab­ban tud­jon alkal­maz­kod­ni a vál­to­zó körül­mé­nyek­hez, a szak­mai munka fel­té­te­lei biz­to­sí­tot­tak legye­nek és min­den mun­ka­tár­sunk érez­ze azt az erőt, biz­ton­sá­got, amit egy több mint 150 éves szer­ve­zet képes nyúj­ta­ni. Sike­rünk zálo­ga a közös munka, egy­más támogatása."

A 2021. évről szóló beszá­mo­ló a hon­la­pun­kon az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/2022/10/ogy_beszamolo_2021.pdf