Főoldal » Hírek » Drága parfümöket és lőfegyvert is loptak - fotóval - a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nya alap­ján a nyo­mo­zá­si bíró a leg­szi­go­rúbb kény­szer­in­téz­ke­dést ren­del­te el egy 34 éves fér­fi­val szem­ben, aki nem­csak pszi­cho­ak­tív anya­go­kat árult, de tár­sa­i­val autó­kat meg­ron­gál­va azok­ból nagy érté­kű tár­gya­kat is lopott.

A nyo­mo­zás eddi­gi ada­tai alap­ján a férfi több nóg­rá­di tele­pü­lé­sen köve­tett el bűncselekményeket:

2023. feb­ru­ár 1-jén tár­sa­i­val egy Nagy­ló­con, a tulaj­do­nos háza előtt par­ko­ló autó veze­tő olda­li abla­kát egy kővel betör­ték, abból a sér­tett pénz­tár­cá­ját, annak sze­mé­lyi okmá­nya­i­val, bank­kár­tyá­já­val és 5.000 forint kész­pénz­zel együtt elvitték.

Feb­ru­ár 5-én Hol­ló­kőn két par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csit is fel­tör­tek, melyek­ből nap- és olva­só­szem­üve­ge­ket, már­kás par­fü­mö­ket, kész­pénzt, smink­kész­le­tet és töl­tő­ká­belt is zsákmányoltak.

Más­nap este ugyan­ezen tele­pü­lé­sen egy csa­lá­di ház udva­rán par­ko­ló autó­ból elvit­tek egy hőka­me­rát, egy kere­ső­táv­csö­vet és egy elem­lám­pát is.

Pár nap­pal később vissza­tér­tek Hol­ló­kő­re, ahol egy köz­te­rü­le­ten álló autó­ból elvit­ték a benne talált búvár­szi­vattyút, apró­pénzt, a gép­ko­csi for­gal­mi enge­dé­lyét, hiva­ta­los ira­to­kat, egy pénz­tár­cát, vala­mint egy több­funk­ci­ós kést is.

Utol­só­ként feb­ru­ár 8-án Alsó­tol­don tör­ték be egy autó hátsó ablak­üve­gét, és ellop­ták az abban elhe­lye­zett vadász­lő­fegy­vert, vala­mint egy cél­táv­csö­vet és lősze­re­ket is.

A lopá­sok­kal össze­sen 2.335.000 forint, a jár­mű­vek meg­ron­gá­lá­sá­val továb­bi 100.000 forint kárt okoz­tak a sértetteknek.

A fér­fi­val szem­ben más bűn­cse­lek­mény miatt is folya­mat­ban van bün­te­tő­el­já­rás, a ren­del­ke­zés­re álló infor­má­ci­ók sze­rint N-etil-norpentedron nevű új pszi­cho­ak­tív anya­got szer­zett be és adott el töb­bek közt kis­ko­rú sze­mé­lyek részé­re is.

A gya­nú­sí­tott által elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek súlyá­ra és a bün­te­tett elő­éle­té­re figye­lem­mel a nyo­mo­zó ható­ság elő­ter­jesz­tést tett a letar­tóz­ta­tá­sá­ra, melyet az ügyész­ség indít­vá­nyo­zott, a Balas­sa­gyar­ma­ti Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja pedig a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­gé­nek meg­aka­dá­lyo­zá­sa érde­ké­ben el is rendelt.