Főoldal » Hírek » Drágaköves aranygyűrűt akart rabolni a miskolci nő – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen rab­lás és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt, aki - a vád sze­rint - Mis­kol­con nap­köz­ben az utcán köz­le­ke­dő idős­ko­rú nőt hátul­ról leütöt­te és meg­pró­bál­ta elven­ni tőle 100.000 Ft érté­kű drá­ga­kő­vel díszí­tett aranygyűrűjét.

 A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. júni­us ele­jén a dél­utá­ni órák­ban Mis­kol­con, az utcán gya­lo­go­san köz­le­ke­dő, nehe­zen mozgó 78 éves nő mögé lépett, hátul­ról fejen ütöt­te. A sér­tett az ütés ere­jé­től az út mel­let­ti árok­ba esett, mire a vád­lott ráki­ál­tott azzal a kije­len­tés­sel, hogy „most megdöglesz”.

A föl­dön fekvő idős­ko­rú nőt több­ször meg­ütöt­te, a fülé­be hara­pott, majd meg­pró­bál­ta lehúz­ni az ujjá­ról a 100.000 Ft érté­kű drá­ga­kö­vek­kel díszí­tett arany­gyű­rű­jét. Azon­ban ez és a kar­órá­já­nak az elvé­te­le sem sike­rült, ezért a vászon­tás­ká­ját vette magá­hoz, ami­ben pénz­tár­ca, eser­nyő és cso­ko­lá­dé volt, összes­sé­gé­ben 10.000 Ft körü­li értékben.

A vád­lott cse­lek­mé­nyét a kör­nye­zet­ben tar­tóz­ko­dók ész­lel­ték és távo­zá­sa­kor üldö­ző­be vet­ték, ezért a vád­lott a szaty­rot mene­kü­lé­se köz­ben eldobta.

A vád­lot­ti bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a sér­tett súlyos porc­tö­ré­ses fül­sé­rü­lést szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben fegy­ház bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indítványozott.