Főoldal » Archív » Drog hatása alatt okozott halált - vádemelés

A Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy nő ellen, aki kábí­tó­szer hatá­sa alatt oko­zott halá­los köz­úti balesetet.

A vád sze­rint 2017.április 24-én, az amfe­ta­min és hasis hatá­sa alatt lévő nő Monor hatá­rá­ban haladt autó­já­val, ami­kor áttért a szem­köz­ti sávba, ahol neki­üt­kö­zött egy ott sza­bá­lyo­san hala­dó másik gépkocsinak.

A bal­eset követ­kez­té­ben a vét­len autó­ban ülők közül egy nő éle­tét vesz­tet­te, egy férfi, továb­bá két nő és egy gyer­mek súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, míg a bódult nő által veze­tett autó uta­sá­nál mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki.

Az ügy­ben a Buda­kör­nyé­ki Járá­si Ügyész­ség a vét­kes sofőr ellen halált okozó, bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­te miatt vádat emelt a Mono­ri Járásbíróságon.