Főoldal » Hírek » Drogdíler család a vádlottak padján - fotóval - a Nógrád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sal­gó­tar­já­ni Járá­si Ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­va emelt vádat új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés miatt egy sal­gó­tar­já­ni férfi, az élet­tár­sa, és a férfi lánya ellen.

A kábí­tó­sze­res bűn­cse­lek­mény miatt koráb­ban már elítélt férfi és élet­tár­sa 2019 októ­be­ré­ben Buda­pest­re utaz­tak, hogy a rend­sze­res vásár­ló­ik kiszol­gá­lá­sa érde­ké­ben dro­got vásá­rol­ja­nak. Egy – a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt sze­mély­től – új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zó szert vet­tek, és vissza­in­dul­tak Sal­gó­tar­ján­ba, ahol a rend­őrök intéz­ked­tek velük szem­ben. Ennek során a nő tás­ká­já­ból elő­ke­rült több mint 160 gramm fehér színű, por­sze­rű, kris­tá­lyos anyag, ami új pszi­cho­ak­tív anya­got tar­tal­ma­zott.

A vád­lot­tak sofőr­jé­nek szer­ve­ze­té­ből is kimu­tat­ha­tó volt bódí­tó hatá­sú anyag, így neki bódult álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés miatt kell felel­nie.

Ugyan­csak vádat emelt az ügyész­ség a férfi lánya ellen, aki rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett bódí­tó hatá­sú anya­got egy kazá­ri fogyasz­tó­ja részé­re, míg­nem 2020. decem­ber 2-án tet­ten érték. Az ügyész­ség a fogyasz­tó­já­val szem­ben is vádat emelt.

A fér­fit a drog­ke­res­ke­dés foly­ta­tá­sá­tól a vele szem­ben indult bün­te­tő­el­já­rás sem tar­tot­ta vissza, 2020 decem­be­ré­ben új pszi­cho­ak­tívv anya­got adott el 20.000 forin­tért egy fogyasz­tó­nak.

Az ügyész­ség a több­szö­rös vissza­eső férfi, az élet­tár­sa és a férfi kábí­tó­sze­res bűn­cse­lek­mény miatt ugyan­csak bün­te­tett, külö­nös vissza­eső lánya ese­té­ben is sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt. A fér­fi­nek 4 év, a lányá­nak 3 év sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa az ügyé­szi mér­té­kes indít­vány. A fér­fi­nak a bün­te­té­sét a leg­sú­lyo­sabb, azaz fegy­ház foko­zat­ban kell letöl­te­nie és fel­té­te­les sza­bad­ság­ra sem bocsát­ha­tó.

Az asszony beis­me­ré­se ese­tén a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés maxi­mu­má­ra, 2 év, vég­re­haj­tá­sá­ban 5 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re szá­mít­hat, és ugyan­csak fel­füg­gesz­tett bör­tön vár az ügy továb­bi két vád­lott­já­ra.

Az ügy­ben a Sal­gó­tar­já­ni Járás­bí­ró­ság hoz íté­le­tet.