Főoldal » Hírek » Drogkereskedőkkel szemben emelt vádat a főügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a hét sze­méllyel szem­ben, akik éve­ken át ter­jesz­tet­tek több­faj­ta kábítószert.

A vád­irat sze­rint a rész­ben letar­tóz­ta­tás­ban, rész­ben sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lot­tak koráb­bi jog­erős sza­bad­ság­vesz­té­sük egy részét egy bör­tön­ben töl­töt­ték, majd sza­ba­du­lá­su­kat köve­tő­en is együtt­mű­köd­tek a kábí­tó­sze­rek beszer­zé­se és terí­té­se során. Ennek kere­té­ben a vád­lot­tak 2019. ele­jé­től egé­szen 2020. év végi elfo­gá­su­kig adtak-vettek egy­más között jel­lem­ző­en spee­det, exta­syt, kan­na­biszt, hasist, ame­lye­ket azután Sze­ge­den, Mind­szen­ten, de elő­for­dult, hogy Deb­re­cen­ben értékesítettek.

A főügyész­ség a for­gal­ma­zás­ban érin­tett 6 fér­fit és egy nőt vádol kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel, közü­lük 5 ter­helt­tel szem­ben az érté­ke­sí­tett kábí­tó­szer mennyi­sé­ge miatt akár élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés is kiszabható.

A vád­lot­tak bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dönteni.