Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Droglabort is működtettek a kábítószer kereskedők

A Pest Megyei Főügyész­ség indít­ványt tett két férfi és két nő letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­re, akik Pest megye külön­bö­ző tele­pü­lé­se­in, Isa­sze­gen, Domony­völgy­ben és Kistar­csán állí­tot­ták elő, osz­tot­ták szét és árul­ták a kábítószert.

A bűn­ügy gya­nú­sí­tott­jai 2018. folya­mán rend­sze­re­sen sze­rez­tek be, osz­tot­tak szét, árul­tak és vásá­rol­tak külön­bö­ző kábí­tó­sze­re­ket Pest megyé­ben. Az elkö­ve­tők kíná­la­tá­ban koka­in, amfe­ta­min és mari­hu­á­na szerepelt.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság nyo­mo­zói 2019. feb­ru­ár 20-án a BRFK Fel­de­rí­tő Főosz­tá­lya és a Gödöl­lői Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zó­i­val, vala­mint a TEK mun­ka­tár­sa­i­val össze­han­golt akció kere­té­ben kuta­tást tar­tot­tak tíz Pest megyei és buda­pes­ti sze­mély lakásán.

Négy gya­nú­sí­tott isa­sze­gi, domony­völ­gyi, kistar­csai, és buda­pes­ti laká­sá­ban a nyo­mo­zók jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, a kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges alap­anya­go­kat és esz­kö­zö­ket, vala­mint azok por­ci­ó­zá­sá­hoz szük­sé­ges dol­go­kat találtak.

A nyo­mo­zók tíz sze­mélyt hall­gat­tak ki gya­nú­sí­tott­ként, akik közül két férfi és két nő a kábí­tó­szer beszer­zé­sét, elő­ál­lí­tá­sát és ter­jesz­té­sét bonyo­lí­tó lán­co­lat­ban vett részt.

E jelen­tős mennyi­sé­gű kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel gya­nú­sí­tott négy sze­mély ese­té­ben fenn­áll annak a veszély, hogy a bűn­cse­lek­mény kima­gas­ló tár­gyi súlya miatt meg­szök­né­nek. A bűn­cse­lek­mény kons­pi­ra­tív jel­le­ge okán attól is tar­ta­ni kell, hogy sza­ba­don véde­kez­ve veszé­lyez­tet­nék a nyo­mo­zás sike­rét, ered­mé­nyét. Mind­ezen körül­mé­nyek kizá­ró­lag a letar­tóz­ta­tá­suk­kal aka­dá­lyoz­ha­tók meg.

A Pest Megyei Főügyész­ség ezért tett indít­ványt e négy gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak elrendelésére.