Főoldal » Hírek » Drogot gyártottak egy kőbányai lakásban - rendőrségi videóval és fotókkal - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt két kábítószer-kereskedelemmel fog­lal­ko­zó fér­fi­val szem­ben, akik érté­ke­sí­té­si cél­lal, nagy­ke­res­ke­del­mi mennyi­sé­gű amfe­ta­mint állí­tot­tak elő egy X. kerü­le­ti lakás­ban. 

A vád­irat sze­rint a 47 éves férfi, a 2020 októ­be­ré­ben tör­tént elfo­gá­su­kat meg­elő­ző­en, külön­bö­ző kábí­tó­sze­rek­kel keres­ke­dett Buda­pest terü­le­tén. A vád­lott az álta­la beszer­zett kábí­tó­sze­re­ket egy X. kerü­le­ti lakás­ban tárol­ta, és onnan érté­ke­sí­tet­te tovább.

A vád­lott a tár­sá­val, egy 51 éves fér­fi­val együtt emel­lett amfe­ta­min elő­ál­lí­tá­sá­val is fog­lal­ko­zott, ame­lyet ezután szin­tén érté­ke­sí­tet­tek. Ennek során az idő­seb­bik vád­lott sze­rez­te be a kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­hoz szük­sé­ges anya­go­kat, fia­ta­labb társa pedig azo­kat fel­hasz­nál­va, a folyé­kony amfetamin-bázisból por álla­gú kábí­tó­szert készí­tett.

Az idő­seb­bik vád­lott 2020. októ­ber 22-én egy újabb adag, nagyobb mennyi­sé­gű kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­hoz ele­gen­dő alap­anya­got vásá­rolt, ame­lyet a kőbá­nyai lakás­hoz vitt, ahol a társa hozzá is látott az újabb adag, nagy­ke­res­ke­del­mi mennyi­sé­gű amfe­ta­min elő­ál­lí­tá­sá­hoz. Két nap­pal később, 2020. októ­ber 24-én a kábí­tó­szer elké­szült, ekkor az idő­seb­bik vád­lott vissza­ment, hogy azt gép­ko­csi­val elszál­lít­sa. A több mint 11 kilo­gramm kábí­tó­szert a kőbá­nyai tár­sas­ház udva­ri par­ko­ló­já­ban pakol­ták be az 51 éves férfi autó­já­nak cso­mag­tar­tó­já­ba, aki ezután beült a kocsi­ba és elhaj­tott.

Ekkor csap­tak le rájuk a nyo­mo­zók, akik a 47 éves fér­fit a hely­szí­nen elfog­ták, tár­sát pedig üldö­ző­be vet­ték. A férfi a mene­kü­lé­se során, a koráb­ban átvett kábí­tó­szert a X. kerü­let­ben, egy par­ko­ló gép­ko­csi alá rej­tet­te, majd gya­log pró­bált tovább mene­kül­ni, az intéz­ke­dő rend­őrök azon­ban elfog­ták, a kábí­tó­szert pedig meg­ta­lál­ták.

A nyo­mo­zók a 47 éves férfi X. kerü­le­ti laká­sá­ban mari­hu­á­nát, koka­int vala­mint több mil­lió forint­nak meg­fe­le­lő össze­gű kész­pénzt is talál­tak, egy ott lepar­kolt kis­te­her­gép­ko­csi­ból pedig továb­bi 7 kilo­gramm amfe­ta­mint fog­lal­tak le. Az 51 éves férfi vidé­ki laká­sán pedig a kábí­tó­szer elő­ál­lí­tá­sá­hoz hasz­nált, mint­egy 80 kilo­gramm kén­sa­vat talál­tak és fog­lal­tak le a nyo­mo­zók.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a két fér­fit jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegy­ház­bün­te­tést, pénz­bün­te­tést, vala­mint vagyon­el­kob­zást is indít­vá­nyo­zott a vád­irat­ban.

 A Buda­pes­ti Rendőr-főkapitányság elfo­gás­ról kiadott koráb­bi köz­le­mé­nye, vide­ó­val, az aláb­bi lin­ken elér­he­tő:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/tobb-mint-55-millio-forint-erteku-speedet#6