Főoldal » Hírek » Drótkötél forgalmi akadálynak - a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 37 éves férfi ellen köz­le­ke­dés biz­ton­sá­ga elle­ni bűn­tett és garáz­da­ság vét­sé­ge miatt, aki az úttest felett kereszt­ben egy drót­kö­te­let feszí­tett ki, ezzel aka­dá­lyoz­va a gép­jár­mű­for­gal­mat, ami­kor pedig az egyik jár­mű­ve­ze­tő fel­szó­lí­tot­ta, hogy hagy­ja abba a cse­lek­mé­nyét, ököl­be szo­rí­tott kéz­zel rátá­madt, de a véde­ke­ző sofőr leütötte. 

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2022 május hónap ele­jén a dél­utá­ni órák­ban Ózdon, a lakó­kör­nye­ze­te­ként szol­gá­ló utcá­ban az úttest felett kereszt­ben kife­szí­tett egy drót­kö­te­let. Annak egyik végét egy vil­lany­osz­lop­hoz erő­sí­tet­te, míg a másik végét az úttest túl­ol­da­lán a kezé­ben tartotta.

A vád­lott azért készí­tet­te el az útaka­dályt, mert koráb­ban az utcá­ban a gyer­me­két majd­nem elso­dor­ta egy autó.

A cse­lek­mény követ­kez­té­ben az utcá­ban mind­két irá­nyá­ból több jármű tor­ló­dott fel. A vád­lott azt kia­bál­ta, hogy itt senki sem fog jár­kál­ni, nem fog­nak tovább menni. Egy idő után a férfi leen­ged­te a drót­kö­te­let és a jár­mű­vek között sza­lad­gál­ni vala­mint kia­bál­ni kez­dett. Eköz­ben több autó tete­jét, szél­vé­dő­jét, karosszé­ri­á­ját rán­gat­ta, megütötte.

Az egyik sze­mély­gép­ko­csit veze­tő férfi kiszállt és fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja abba a cse­lek­mé­nyét. Erre a vád­lott ököl­be szo­rí­tott kéz­zel táma­dó­lag hoz­zá­lé­pett, de a férfi véde­ke­zé­sül tenyér­rel, köze­pes erő­vel tar­kón ütöt­te, ami­től az elkö­ve­tő négy­kéz­láb a föld­re esett. A férfi vissza­ült az autó­ba, a vád­lott viszont bele­ka­pasz­ko­dott a rés­nyi­re lehú­zott ajtó­üveg­be, és addig feszí­tet­te, amíg kitör­te a helyéről.

A vád­lott cse­lek­mé­nyé­nek a hely­szín­re érke­ző rend­őrök vetet­tek véget

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra és köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett  indítványt.