Főoldal » Archív » Dühében halálra verte barátját a gerendási férfi - VIDEÓVAL

A Békés Megyei Főügyész­ség halált okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal az 53 éves geren­dá­si fér­fi­val szem­ben, aki 2018 júli­u­sá­ban olyan dur­ván bán­tal­maz­ta barát­ját, hogy a sér­tett bele­halt sérüléseibe.

A geren­dá­si férfi 2018. júli­us 16-án, este ott­ho­ná­ban együtt ita­lo­zott a barát­já­val. A sér­tett 22 óra­kor a vád­lott több­szö­ri fel­szó­lí­tá­sá­ra távo­zott a lakás­ból, azon­ban itta­sá­ga foly­tán a közel­ben az utcán össze­esett. A fér­fi­ra a vád­lott szom­szédjai talál­tak rá egy órá­val később, akik szóltak neki, hogy a barát­ja kint fek­szik az utcán. A vád­lott már ami­att is dühös volt, hogy a sér­tett nem akart elmen­ni tőle, azon­ban még inge­rül­teb­bé vált attól, hogy kint fek­szik az utcán a háza köze­lé­ben, és ezért neki szól­tak. A vád­lott kiment az utcá­ra, és az acél­be­té­tes bakan­csá­val több­ször meg­rúg­ta a sér­tet­tet, hogy kel­jen fel, majd lábra állí­tot­ta, ami után ököl­lel elkezdte ütle­gel­ni, majd rug­dos­ni, végül a föld­re lökte, ami­től a fejét a sér­tett az asz­falt­ba verte. A vád­lott a föl­dön fekvő sér­tett­be még több­ször bele­rú­gott ezután.

Ami­kor a férfi ész­lel­te, hogy a sér­tett nem moz­dul, meg­ijedt, meg­pró­bál­ta őt talpra állí­ta­ni, vizet hozott neki, majd újra­élesztésé­vel pró­bál­ko­zott, végül oldal­fek­vés­be helyez­te. Az utcai han­gok­ra a szom­széd­ból kiér­ke­ző férfi érte­sí­tet­te a men­tő­ket, akik a fejét ért bán­tal­ma­zás­tól, annak asz­falt­ba üté­sé­től súlyos-életveszélyes sérü­lé­se­ket szen­ve­dő sér­tet­tet kór­ház­ba szál­lí­tot­ták, ahol rövi­de­sen kerin­gé­se össze­om­lott, majd elhunyt.

A főügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű fér­fit halált okozó testi sér­tés­sel vádol­ja, és vele szem­ben beis­me­ré­se ese­té­re is vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az eljá­rás a Gyu­lai Tör­vény­szé­ken folytatódik.

Az üggyel kap­cso­lat­ban kiadott rend­őr­sé­gi köz­le­mény a férfi elő­ál­lí­tá­sá­ról készült vide­ó­val az aláb­bi lin­ken talál­ha­tó:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/halalos-serules-lett-a-kozos-italozas­bol