Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Durván megszegte nevelőszülői kötelezettségét a berettyóújfalui férfi

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a gon­do­zá­sá­ra bízott három kis­ko­rú gyer­me­ket ott­ho­ná­ban rend­sze­re­sen meg­ver­te. 

A vád­lott neve­lő­szü­lői fel­ada­to­kat látott el berettyó­új­fa­lui házá­ban, 2014. janu­ár­já­ban, illet­ve 2014. máju­sá­ban került hozzá a három kis­ko­rú gyer­mek 10, 7, illet­ve 6 éve­sen, akik test­vé­rek voltak.

A férfi egész­sé­gi álla­po­tá­nak meg­rom­lá­sa miatt kérte neve­lő­szü­lői jog­vi­szo­nyá­nak meg­szün­te­té­sét, ezt az ille­té­kes ható­ság 2017. júni­us 15-én hatá­ro­zat­tal meg­szün­tet­te. Ezzel egy­ide­jű­leg a három kis­ko­rú gyer­mek másik neve­lő­szü­lő­höz került Nádudvarra.

A sér­tet­tek ezután mer­ték elmon­da­ni új gon­do­zó­juk­nak a velük tör­tén­te­ket, azt, hogy 2014. máju­sa és 2017. ápri­li­sa közöt­ti idő­szak­ban a vád­lott neve­lé­si, fegyel­me­zé­si cél­ból rend­sze­re­sen meg­ver­te őket pusz­ta kéz­zel, bőr­szíj­jal, illet­ve légy­csa­pó­val. Arra is volt példa, hogy a 10 éves gyer­me­ket uta­sí­tot­ta, hogy verje meg a 7 éves testvérét.

A vád­lott test­szer­te ütöt­te a gye­re­ke­ket, ha vol­tak is raj­tuk sérü­lé­sek, azzal orvos­hoz nem for­dul­tak, arról nem beszél­tek senkinek.

A vád­lott maga­tar­tá­sá­val a három kis­ko­rú sér­tett testi, értel­mi és érzel­mi fej­lő­dé­sét veszélyeztette.

A Berettyó­új­fa­lui Járá­si Ügyész­ség a vád­lott ellen 3 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat a Berettyó­új­fa­lui Járás­bí­ró­sá­gon. A vád­irat­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.